woensdag 13 april 2016

Reactie moskee op voorstel wijkraad

Vandaag heeft de bouwcommissie van de te bouwen moskee een reactie gegeven op de brief van de wijkraad Zuid-Oost met het advies inzake het Turks Cultureel Centrum en het compromis voorstel voor het oproep tot gebed.

De bouwcommissie is het niet eens met de optekening van het proces door de wijkraad en geeft aan zich niet te herkennen in de opmerking dat zij de wijkraad en de werkgroep Kuipersdijk niet als een serieuze partner hebben gezien.

Zij geeft aan dat er door de inzet van de wijkraad en de werkgroep Kuipersdijk wel degelijk aanpassingen zijn gedaan. Zij noemen een modern en passend ontwerp, de beperking van de omvang van de bouw, de beperking van de detailhandel, het vereiste/de zekerheid van een minimaal aantal parkeerplaatsen, het voornemen c.q. de toezegging van de gemeente tot een duurzame oplossing voor het parkeren in de wijk, het beperken van de oproep tot gebed, etc...


Inzake de oproep tot gebed houdt de bouwcommissie vast aan het eerder gedane compromisvoorstel, bestaande uit 1 keer op vrijdagmiddag en dan volledig versterkt of drie keer op vrijdag, zaterdag en zondag met een geluidsreducerende technische oplossing in de vorm van speciale boxen.

De moskee heeft eerder aangegeven niet voor slechts eenmaal per week te willen investeren in de geluidsreducerende technische oplossing. Ondanks dat er vanuit verschillende partijen (gemeente en de wijkraad, ...) is aangeven dat men de kosten voor de geluidsreducerende technische oplossing wel zou willen dragen als dit tot meer draagvlak en een compromis leidt, blijft de bouwcommissie vast houden aan hun compromis voorstel.

De bouwcommissie geeft aan dat de buurt uit deze opties kan kiezen en geeft aan het compromisvoorstel vanuit de wijkraad naast zich neer leggen.

U kunt de volledige reactie hier lezen.

Advies van de wijkraad Zuid-Oost aan de gemeenteraad omtrent wijziging bestemmingsplan kavel TCC


Afgelopen week heeft de wijkraad Zuid-Oost een officieel advies gegeven aan de gemeenteraad inzake het Turks Cultureel Centrum. Daarin heeft zij ook een compromis voorstel gedaan als reactie op het compromisvoorstel vanuit de gemeente/moskee.


Voorstel 
Om beweging in het proces te krijgen wil de wijkraad een voorstel doen omtrent de oproep tot gebed. Dit voorstel is tot stand gekomen zonder andere buurtbewoners dan de werkgroep Kuipersdijk daarover gehoord te hebben en zonder wetenschappelijke onderbouwing. Het is de bedoeling om partijen over iets te laten praten en om de haalbaarheid te onderzoeken.

Afgaande op de omschrijvingen in de tabel op de bijlage bij deze brief zal het omgevingsgeluid op de Kuipersdijk zelf gemiddeld rond de 50dB liggen, en waarschijnlijk in de tuinen achter de woonhuizen iets lager. Rond die niveaus zou een oproep niet te onderscheiden zijn van omgevingsgeluid voor de omwonenden. Een verlaging tot rond de 45dB-50dB is een verlaging van 10dB. Doorgeredeneerd zou dit een verlaging van het bronvolume van 10dB vereisen. Dit resulteert in een bronvolume van ongeveer 70dB, en dat is nagenoeg gelijk aan de 70dB die hierboven werd genoemd.

Conclusie en aanbeveling
We vragen de partijen zich een oordeel te vormen over het voorstel. Mochten de partijen er niet uit komen dan is het advies van de wijkraad Zuid-Oost Enschede aan de gemeenteraad om de wijziging van het bestemmingsplan niet te accorderen. Dit advies is gebaseerd op de meningen van honderden omwonenden en de indruk die het bestuur van de wijkraad heeft overgehouden over de onderhandelingen en besprekingen in de afgelopen periode. 

U kunt het volledige advies hier vinden.

maandag 21 maart 2016

Laatste kans voor aanvragen spreektijd stadsdeelcommissie Oost

Morgenavond vindt de vergadering van stadsdeelcommissie Oost over het TCC Enschede plaats in het stadhuis. Dit is tevens uw laatste kans om in te spreken en commentaar te leveren op de kadernotitie alvorens deze in de officiële raadsvergadering van 18 april 2016 zal worden behandeld. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

vrijdag 18 maart 2016

Reactie op (laatste) kadernota van omwonende

Hieronder een reactie van een bewoner van de Kuipersdijk (naam bekend bij redactie):

Geachte Burgemeester, Raadsleden, Wethouders en overige lezers,  
Wij zijn de beschuldigingen meer dan zat. WIJ zouden niet voor rede vatbaar zijn en WIJ zouden geen concessie willen doen??? 
In de afgelopen 20 jaar werden zonder goed overleg veranderingen door onze strot gedrukt en hebben wij alleen maar concessies gedaan.

woensdag 16 maart 2016

Officiele reactie werkgroep Kuipersdijk op kadernotitie

Op basis van de kadernotitie en gesprekken met het college van B&W heeft de werkgroep Kuipersdijk een officiële reactie gegeven, waarin zij haar teleurstelling uit op het proces en de uitkomst van de afgelopen 3 jaar:

Geacht college en raadsleden, Eind 2012 is de werkgroep Kuipersdijk opgericht tijdens een bijeenkomst over de te bouwen moskee. We zijn aan het project begonnen met de gedachte om in goed overleg tot een dialoog te komen en voor alle partijen een aanvaardbare uitkomst proberen te behalen. 

Persoonlijke reactie lid werkgroep Kuipersdijk op kadernotitie

Hieronder vindt u een persoonlijke reactie van een van de leden van de werkgroep Kuipersdijk op de kadernotitie:

Stadsdeelcommissie Oost 22 maart 2016: Kadernota "Moskee met verenigingsgebouw"

De gemeenteraad van Enschede heeft in 2013 onder voorwaarden ingestemd met de verkoop van een kavel voor een nieuwe moskee met verenigingsgebouw te bouwen op de hoek van de Wethouder Beversstraat en de Kuipersdijk.

Het college kreeg de opdracht een aantal onderwerpen nader uit te werken of te onderzoeken. Het ging daarbij om: (1) de financiering van de bouw; (2) het ontwerp; (3) de verkeersafwikkeling en parkeren; (4) het geluid en (5) de overige (onderschikte) functies.

Hiertoe is een zogenaamde kadernotitie opgesteld. In deze kadernotitie zijn deze onderwerpen, met uitzondering van de financiering, uitgewerkt. Na instemming van de raad kan de koopovereenkomst worden afgesloten en worden gestart met de bestemmingsplanprocedure en beeldkwaliteitskader. Over de financiering wordt de raad apart en vertrouwelijk geïnformeerd.

U kunt deze kadernotitie, inclusief alle bijlagen, hier vinden.

In stadsdeelcommissie Oost d.d. 22 maart 2016, welke plaatsvindt op het stadhuis, zal deze kadernotitie worden besproken. Dit is tevens uw laatste kans om in te spreken en commentaar te leveren op de kadernotitie alvorens deze in de officiële raadsvergadering van 18 april 2016 zal worden behandeld. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

maandag 14 maart 2016

BELANGRIJKE DATUM: Dinsdag 22 maart vergadering Stadsdeelcommissie Oost om 19:30

Dinsdag 22 maart vergadering Stadsdeelcommissie Oost om 19:30

Deze avond bied u de laatste gelegenheid om 5 minuten in te spreken, als u uw zienswijze wil delen met raadsleden ten aanzien van het initiatief moskee.

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

Wij adviseren u om uw betoog goed voor te bereiden en deze ruim binnen de 5 minuten te houden. Dit voorkomt dat de voorzitter u tijdens uw spreektijd kan onderbreken.

Dit is de allerlaatste kans om gebruik te maken van uw spreekrecht. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

Adres: stadhuis.....

maandag 15 februari 2016

Brief werkgroep Kuipersdijk aan raadsleden: Geluidstest Azan 12 februari 2016

Beste raadsleden en fractievoorzitters,

De werkgroep Kuipersdijk aangaande het initiatief moskee heeft naar aanleiding van de geluidstest op vrijdag 12 februari het volgende voor u op een rijtje gezet.

zaterdag 6 februari 2016

Belangrijk: verplaatsing lokatie stadsdeelcommissie 09-02-2016 naar stadhuis!

Dinsdag 9 februari 19:15 Stadsdeelcommissie Oost Op het stadhuis, Langestraat 24, 7511HC Enschede

Vraagt u inspreek tijd aan voor 9 februari? meld dit dan voor maandag 8 februari 10:00!
Aanmelding:  b.v.eerde@enschede.nl


Enkele tips voor het inspreken vindt u hier onder.

-        Bepaal wat de belangrijkste punten zijn die u wilt maken en schrijf uw betoog dan uit. 
Dit helpt om niet af te dwalen van de kernboodschap en om binnen de tijd te blijven. 
Bovendien helpt een geschreven tekst als u later een geschreven zienswijze over bijvoorbeeld het bestemmingsplan wilt indienen.

-        Onderstreep de belangrijkste punten. 
Als de voorzitter u vraagt om af te ronden dan kunt u geen heel verhaal meer houden maar toch nog dat ene punt dat u echt wilt noemen meegeven. Het beste is op dat moment u voors en tegens te herhalen als conclusie.

-        Richt u tot het juiste orgaan. 
De wethouder zit als bestuurder aan tafel namens het college maar het zijn de raadsleden die moeten stemmen over de kaders en het uiteindelijke bestemmingsplan. U kunt dan prima beginnen met geachte of beste raadsleden/ wethouder. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met informatie verstrekt door de gemeente, dan kunt u de wethouder hier op aanspreken.

-        Heeft iemand anders een punt genoemd waar u het mee eens bent? Dan kunt u ook volstaan door te melden dat u zich bij die inspreker aan sluit. Hierdoor hoeft u dat punt niet nogmaals uitvoerig te behandelen en heeft u meer tijd voor andere zaken die u zelf nog belangrijk vindt.

-        Heeft iemand iets gezegd waar u het niet mee eens bent? Dat mag u prima zeggen maar ga niet in discussie met een andere inspreker. Iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te laten horen en het is aan de raadsleden om die meningen te wegen om tot een besluit te komen.

-        Voorkom zoveel mogelijk krachttermen of schuttingtaal. Het is prima om een gevoel van onbehagen of boosheid te tonen maar naar stem verhef wil niet iedereen luisteren. Het zal een drukke avond worden en iedereen die dat wil moet de gelegenheid krijgen om netjes zijn/haar verhaal te kunnen doen.

Zit u er bij als toehoorder?

Blijf dan ook vooral toehoorder. Het is verleidelijk om te klappen of te roepen als u het ergens eens of niet eens mee bent. 
Maar rumoer in de zaal verstoort de vergadering en kan ertoe leiden dat het verhaal van insprekers, raadsleden en wethouder(s) niet gehoord wordt. 

Het is ook altijd mogelijk om raadsleden na de vergadering nog persoonlijk te spreken of daar een afspraak mee te maken.

BELANGRIJK:

Door in grote getalen aanwezig te zijn laat u al merken dat u betrokken bent en insprekers steunt!