dinsdag 17 december 2013

Eindverslag knelpunten Kuipersdijk (motie D66 d.d. 4 maart 2013)

Op 4 maart 2013 heeft de gemeenteraad een motie van D66 aangenomen, waarin zij werd opgedragen om samen met de bewoners tot een plan van aanpak te komen inclusief een tijdpad om eerder gedane toezeggingen over praktische knelpunten in het gebied, ontstaan in het verleden, op te lossen en relevante zaken uit dit plan van aanpak mee te nemen in ontwikkeling van het concept bestemmingsplan van de Kuipersdijk inzake de moskee. U vindt de desbetreffende motie hier.

Afgelopen periode heeft de werkgroep Kuipersdijk gesproken met de verantwoordelijke wethouder van stadsdeel Oost Enschede (de heer J. Hatenboer) en het stadsdeel management over deze opeenstapeling van knelpunten in onze woonomgeving die zijn ontstaan door het aanpassen, toevoegen en clusteren van functies in de directe omgeving. De werkgroep heeft de frustraties van de bewoners gedeeld, hebben gezamenlijk naar oplossingen gezocht en hebben afspraken gemaakt over het vervolg. 

In deze brief beschrijft de wethouder kort de besproken knelpunten en de gekozen aanpak. Vervolgens wordt de brief afgesloten met de gemaakte afspraken. U vindt de betreffende brief hier.

De werkgroep heeft ondertussen contact gehad met de heer J. van Lijf (raadslid namens D66) en verwacht dat de motie zal worden besproken in een toekomstige raadsvergadering / commissievergadering. U zult te zijner tijde hiervan op de hoogte worden gebracht.

maandag 16 december 2013

Verslag overleg werkgroep Kuipersdijk - Bouwcommissie Moskee

1 juli 2013 is er overleg geweest tussen de werkgroep Kuipersdijk en de bouwcommissie van de te bouwen moskee. U kunt het officiële verslag hier lezen.

In het verslag wordt melding gemaakt van het presenteren van kaders tijdens de stadsdeel commissie vergadering van 10 december 2013 en dat er een nieuwe vergadering zal zijn tussen de werkgroep en de bouwcommissie op 8 oktober 2013. Beide datums zijn niet gehaald.

Het overleg tussen de werkgroep en de bouwcommissie is wel op 21 November geweest. Daar is nog geen officieel verslag van gemaakt. Tijdens deze vergadering is er geen nieuwe informatie verstrekt anders dan de mededeling dat men in de finale selectieronde is aangekomen voor een architect. Zij hebben aangegeven te verwachten in de eerst volgende stadsdeel commissie vergadering van 2014 (18 februari 2013) een presentatie te kunnen geven van de kaders en eventuele initiële schetsen van de te bouwen moskee.

zaterdag 23 november 2013

Kuipersdijk blijft voorlopig open...

ENSCHEDE - De gemeente Enschede ziet voorlopig af van groot onderhoud aan de Kuipersdijk tussen de Wethouder Beversstraat en Het Tiemeister. Maandag zou dit weggedeelte enkele weken dicht gaan voor het verkeer.

woensdag 20 november 2013

Kuipersdijk afgesloten van 25 november tot en met 13 december

De Kuipersdijk, en dan met name het stuk tussen de van Deinselaan en het Tiemeister, zal tussen 25 november en 13 december worden afgesloten voor het verkeer.

Er zullen hier werkzaamheden worden verricht in het kader van de fietsvisie. Voor deze aanleg moet een rijbaan worden afgesloten omdat de aannemer anders niet veilig zijn werk kan uitvoeren.

In het belang van de centrumondernemers is er gekozen voor het omleiden van het verkeer richting staduitwaarts. Dit zal geen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de huizen aan de parallelweg alsook niet voor het BP tankstation. 


zondag 29 september 2013

Voorbereidingen sloopwerkzaamheden voormalig DCW terrein begonnen...

Op 27 september jongstleden hebben alle direct aanwonenden van het voormalige DCW terrein bericht ontvangen van sloopbedrijf 'Kamphuis' omtrent de geplande sloopwerkzaamheden van het DCW complex aan de Wethouder Beverstraat 200 te Enschede. U vindt de berichtgeving van het sloopbedrijf hier.

Het sloopbedrijf zal in week 41, dus vanaf maandag 7 oktober 2013, starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloopwerkaamheden inclusief asbest sanering van de voormalige opstallen van de DCW. 

De asbestsanering start in week 42, de sloopwerkzaamheden in week 43 hetgeen ongeveer 18 weken in beslag zullen nemen. De werkzaamheden worden op doordeweekse werkdagen, tussen 07:00 en 19:00 uur, uitgevoerd waarbij het sloopbedrijf heeft toegezegd overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

donderdag 11 juli 2013

Vergadering wijkraad Zuid-Oost Enschede

Vanavond is er weer een vergadering van wijkraad Zuid-Oost Enschede. De vergadering begint om 19:30 en vindt plaats in speeltuin 't Hoogeland, Molukkenstraat 90 te Enschede.

U vindt de agenda van de vergadering hier

Central Park Het Diekman

Tijdens de thema-avond "Leefbaarheid" d.d. 10 juli 2013, heeft de wijkraad Zuid-Oost Enschede een presentatie gegeven over de plannen rondom Central Park "Het Diekman".

U vindt de presentatie hier.

Thema-avond "Leefbaarheid" Sportpark Het Diekman

Thema-avond "Leefbaarheid"

Woensdagavond d.d. 11 juli 2013 heeft de wijkraad Zuid-Oost Enschede een thema-avond "Leefbaarheid" georganiseerd voor omwonenden (Van Deinselaan, Olympialaan, Kuipersdijk en Diekman Es), functionarissen (wijkagent, handhaving, stadsdeel en wijkraad) en gebruikers (clubs en andere instanties) van het Sportpark "Het Diekman".

U vindt de presentatie m.b.t. het thema "Leefbaarheid" hier.

Hebt u een melding of klacht over overlast, vandalisme, kleine criminaliteit e.d. in de openbare ruimte, dan kunt u die op verschillende manieren doorgeven. Het volledige overzicht vindt u hier.

dinsdag 2 juli 2013

Notulen buurtoverleg turks cultureel overleg d.d. 13-05-2013


Op 13 mei 2013 heeft er het eerste officiële overleg tussen de bouwcommissie van de moskee en de werkgroep Kuipersdijk plaatsgevonden.

Daarbij waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de gemeente Enschede en de wijkraad Zuid-Oost Enschede.

U vindt het verslag hier.

zaterdag 18 mei 2013

Bericht van de gemeente betreffende ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan "Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman)

Zoals u weet heeft de werkgroep Kuipersdijk namens de omwonenden een tweetal zienswijzes ingediend tegen het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman. Zie hiervoor ook het bericht op deze website.

Gisteren, d.d. 17 mei 2013, heeft de werkgroep bericht ontvangen over deze zienswijzen. Er is door het college besloten om de tweede ingediende zienswijze, betreffende de aanvraag van de bewoners van de Kuipersdijk tegenover de sportvelden (van wie de tuinen grenzen aan het voormalige DCW terrein en het budgetcentrum) om de huidige bestemming tuin om te zetten naar een woonbestemming, te honoreren. Dit betekent dat de tuinbestemming voor deze bewoners zal worden omgezet naar woonbestemming.

vrijdag 10 mei 2013

Moskee Enschede grootste Oost Nederland?


Essalammoskee Rotterdam, voor ruim 2.500 leden
Twee weken geleden heeft de gemeente Enschede bekend gemaakt om met lichte aanpassingen de intentieverklaring voor een”traditionele”moskee op het voormalig DCW terrein te willen tekenen.

Ondanks dat de weg naar de bestemmingsplanwijziging wordt geplaveid, hebben buurtbewoners nog veel vraagtekens rondom de wensen van de Turks Islamitische gemeenschap. 

De bouwcommissie die, namens de 2 huidige moskeeën en de Islamitische Stichting Nederland (ISN), als woordvoerder optreedt, benadrukte dat zij een open en transparante organisatie vertegenwoordigt en in goed overleg met omwonenden de moskee wil realiseren. 

dinsdag 23 april 2013

Gemeente Enschede: Intentieovereenkomst Turks Cultureel Centrum

Voormalig DCW terrein
Vanmorgen heeft de werkgroep informatie ontvangen van de gemeente Enschede met betrekking tot de intentieovereenkomst. U vindt de uiteindelijke intentieovereenkomst hier.

De inhoud van de mail staat hieronder weergegeven:

Geachte heer/mevrouw,  
Hierbij wil ik u informeren over het volgende. Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met de intentieovereenkomst voor het Turks cultureel centrum. Ter informatie stuur ik u de brief aan de raad met als bijlage de intentieovereenkomst. 
Na het tekenen van de intentieovereenkomst wordt de inhoudelijke planontwikkeling opgepakt. De gemeente Enschede neemt het initiatief om samen met de bouwcommissie van het moskeebestuur, de Werkgroep Omwonenden Kuipersdijk en de Wijkraad Zuid Oost een overlegagenda op te stellen voor het vervolg.  
Het eerstkomende overleg staat zoals u weet gepland op maandag 13 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Servicecentrum Oost. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
Met vriendelijke groet,
De begeleidende brief richting de gemeenteraad vindt u hier.

vrijdag 19 april 2013

Burgerbelangen Enschede: VVD wethouder vindt project werkgelegenheid onaangename aangelegenheid!?VVD wethouder vindt project werkgelegenheid onaangename aangelegenheid!?
Niels van den Berg
(19 april 2013)

De stad Enschede herbergt met 14,8 % het dubbele aantal werklozen in verhouding tot andere steden. In 2010 was het streven om 5000 werklozen aan het werk te krijgen. Tegenwoordig zien we dat deze werkloosheid stijgende is. Nog maar kort geleden hebben we gesproken over de plannen rondom de geplande moskee aan de Wethouder Beverstraat. Daar is Burgerbelangen Enschede kritisch op geweest. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend. 

Nog net voor dat het voormalig DCW terrein besproken is in de Stadsdeelcomissie, ontvingen college van B&W en raadsleden een mail van een Projectontwikkelaar. Onlangs ontvingen wij een tweede mail van deze ontwikkelaar, met daarin de volgende zinsnede: “Aangezien DAMO Invest voor dit moment onderhandelingen met een andere Gemeente in de regio Twente aangaat en zoals vanuit de Gemeente Enschede is aangegeven, het DCW- terrein definitief is vergeven...”

Dan begrijp ik het even niet meer. Een werkgelegenheidsproject, dat één op één geplaatst kan worden in de huidige bestaande panden, een VVD wethouder wiens lijfspreuk " werkgelegenheid" is en dan na een kort onderhoud de geïnteresseerde partij netjes de deur wijzen, waarna deze besluit het geluk elders in de regio Twente te beproeven.

Waarom is er niet kordater gehandeld? Is de buitenkans niet aangegrepen en is er op zijn minst bekeken wat de plannen omvatte en wat de kans van slagen zouden zijn? De gemeente had toch ook in gesprek kunnen gaan met het moskee bestuur en hen uitleg geven over de ontstane situatie! Had men dit al niet moeten doen voordat er over gesproken is in de Stadsdeelcommissie Oost?

De bouwcommissie had men keiharde toezeggingen kunnen doen dat binnen een zelfde termijn elders in de stad een moskee gebouwd zal gaan worden.


Kortom een gemiste kans. Het meest merkwaardig is dan wel dat het de VVD betreft die hier naar mijn mening ogenschijnlijk makkelijk mee omgaat. En dat alles speelt zich af op nog geen steenworp afstand van de plek waar de betreffende wethouder Hatenboer ruim 3 jaar geleden langs de Zuiderval met zijn hoofd door een campagnebord gestoken, predikte te zullen werken aan de werkgelegenheid!

FRACTIEKAMER 64 - LANGESTRAAT 24 - 7500 AA ENSCHEDE - 053-4818016
GEWOON SAMEN DOEN WWW.BURGERBELANGENENSCHEDE.NL - INFO@BURGERBELANGENENSCHEDE.NL 

donderdag 18 april 2013

De bouw van de 3e ontsluiting van de parkeergarage onder het HJ van Heekplein is in volle gang

woensdag 17 april 2013

Zienswijzes omwonenden Kuipersdijk op het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman

De werkgroep heeft vandaag namens de omwonenden een tweetal zienswijzes in gediend tegen het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman, welke op dit moment ter visie is aangeboden door de gemeente Enschede.

De eerste zienswijze betreft het voornemen van de gemeente de huidige grenswaarde van de ten hoogste toegestane geluidsbelasting te verhogen voor twee kavels gelegen aan de Kuipersdijk tussen de huisnummer 398 en 412.

donderdag 28 maart 2013

Bericht uit Tubantia: Geluidsgrenzen niet opgerekt


In de Tubantia d.d. 28 maart 2013 staat beschreven dat de gemeente de geluidsgrenzen niet oprekt, maar enkel ontheffing aanvraagt om binnen de bestaande geluidsnormering twee woningen te kunnen bouwen.

De werkgroep 'de te bouwen moskee op het voormalige DCW Terrein' heeft continue de geluidsbelasting als bezwaar aangemerkt voor de realisatie van een Turks Cultureel Centrum van een grote omvang als voorzien. Er is ook meerdere keren gemeld dat de normen op dit gebied nu al worden overschreden en dat dit met toename van het verkeer van en naar de Zuid wijken en Duitsland (vanwege moskee, 3e ingang parkeergarage, fastfood ketens, e.d.) alleen maar erger zal worden.

Omwonenden voelen zich door de gemeente benadeeld en zien dit voornemen als typerend voor de gemeente Enschede in hun behandeling van de omwonenden van de Kuipersdijk.

dinsdag 26 maart 2013

Antwoord op vragen Enschede Solidair omtrent verhoging ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk

Enschede Solidair (Wim van der Noordt) heeft op 8 maart 2013 officieel vragen gesteld aan het college over het voornemen om de grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk (zie berichtgeving hier) te verhogen.

U vindt het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders hier.

donderdag 21 maart 2013

Grondwettelijk recht tot 'oproep tot gebed' landelijk discussiepunt

© Reliwiki. De Centrum Moskee in Deventer
Tijdens alle debatten en discussies die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden tussen de omwonenden van de Kuipersdijk, de gemeente, de gemeenteraad en de moskeebesturen is gebleken dat de oproep tot gebed, de "azan", één van de grootste bezwaren is van de omwonenden voor de bouw van de moskee, naast alle bekende praktische bezwaren en het bezwaar tegen de voorgenomen grootte.

Dat dit ook landelijk een groot discussiepunt is, valt te merken aan de aandacht die de ommezwaai van de centrum moskee in Deventer heeft gekregen in de media. De centrum moskee heeft na een enquete toestemming gekregen dagelijks te gaan oproepen. Één derde van de omwoners, bijna 170 gezinnen, heeft aangegeven de oproep tot gebed niet te willen, maar zijn in de minderheid en moeten zich nu schikken.

maandag 18 maart 2013

Nieuwste satellietopnames van de omgeving

Vanmorgen ontvangen wij van stadsdeelmanagement Oost Enschede, de meest recente satellietbeelden van de omgeving van de Kuipersdijk.

Hierop zijn met paars de scheidingslijnen van de verschillende kadastrale eenheden gemarkeerd.

U vindt de volledige kaart hier.

vrijdag 15 maart 2013

Bericht uit Tubantia: Ouders ongelukkig met calorierijke buren scholingsboulevard

De komst van twee fastfoodrestaurants nabij de scholingsboulevard houdt gemoederen nu al bezig. Ouders van (toekomstige) leerlingen van de school vrezen dat lesuitval en junkfood een fatale combinatie vormen.

Zie het gehele artikel hier.

donderdag 14 maart 2013

Enschede Centraal 2013 week 11: Drie vragen aan Wethouder J. Hatenboer over nieuwe moskee

Enschede Centraal week 11
In de Huis aan Huis d.d. 13-03-2013, de Enschede Centraal sectie, staat een interview met Wethouder J. Hatenboer gepubliceerd, waarin hij drie vragen over de nieuwe moskee op het voormalige DCW Terrein beantwoord.

U vindt de betreffende editie van Enschede Centraal hier.

dinsdag 12 maart 2013

Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan 'Hogeland Zuid, Varvik en Diekman', Enschede

Voor een gebied dat globaal begrensd wordt door de Zuiderval, aan de noordzijde door de Varviksin- gel en Hogelandsingel, aan de oostzijde door de Tegelerweg, Heutinkstraat, Estafettestraat en Brinkstraat en aan de zuidzijde door de A35/N35, is het bestemmingsplan ‘Hogeland Zuid, Varvik en Diekman ontworpen. Dit bestemmingsplan bevat nog niet de plannen met betrekking tot de moskee op het DCW terrein.

Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-vaststellingsbesluit liggen met de daarbij behorende stukken van 7 maart tot en met 17 april voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het Stadskan- toor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan naar voren brengen bij de gemeenteraad.

zondag 10 maart 2013

Bericht uit Tubantia: Hoogte moskee onacceptabel voor omwonenden

De werkgroep van bewoners van de Kuipersdijk die zich bezighoudt met de nieuwe moskee heeft deze week in een brief aan de raadsleden gezegd dat een hoogte van maximaal 20 meter van het gebedshuis 'absoluut onacceptabel is' voor de gekozen lokatie. U vindt de hele brief hier.

Krantenknipsel uit Tubantia


vrijdag 8 maart 2013

Enschede Solidair stelt vragen aan college

Enschede Solidair (Wim van der Noordt) heeft vandaag officieel vragen gesteld aan het college over het voornemen om de grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk (zie ook link) te verhogen. U vindt het betreffende artikel hier.Verhogen grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk: omwonenden verbaasd en boos

Omwonenden zijn uiterst verbaasd en zeer verbolgen over het volgende: 

In de Huis aan Huis d.d. 6 maart 2013 staat vermeld dat gemeente voornemens is de grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting te verhogen voor de Kuipersdijk, en dan met name het stuk tegenover de voetbalvelden.

Bericht uit Tubantia: College moet zelf aan de bak

Krantenknipsel uit de TC Tubantia d.d. 08-03-2013:


woensdag 6 maart 2013

Bericht uit Tubantia: Bulgaarse investeerder als plotselinge concurrent moskeebestuur Enschede

De concurrent van het moskeebestuur die zich op het laatste moment heeft gemeld voor het DCW-complex aan de Kuipersdijk, is DAMO Invest...

De Bulgaarse investeerder richt zich op nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energie, communicatietechnologie en afvalverwerking en ziet mogelijkheden tot samenwerking met de UT. 

Volgens Kiemeney past het lege, goedkope (5 ton kostende) complex kwa bouw en ligging in het DAMO-verhaal. De gemeente laat weten met DAMO te willen praten.

Het gehele artikel uit de Tubantia vindt u hier.

dinsdag 5 maart 2013

RTVOost: Onderhandelingen moskee kunnen doorgaan

De gemeente Enschede kan verder met plannen voor een nieuwe moskee op het vroegere DCW-terrein. Tijdens de raadsvergadering maandagavond bleek de Enschedese raad geen zwaarwegende problemen te hebben met een moskee en Turks cultureel centrum aan de Wethouder Beverstraat.
Spandoek omwonenden

Wel stelde de raad enkele voorwaarden aan de plannen. Zo maken de fracties zich vooral zorgen over de geluidsoverlast van de oproep tot gebed, de verkeersafwikkeling en de detailhandel die in het culturele centrum is toegestaan. 

Het gehele artikel van RTVOost vindt u hier.

Bericht uit Tubantia: Moskee in principe oké voor politiek

Onder bepaalde randvoorwaarden is een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk voor een meerderheid van de gemeenteraad bespreekbaar. Wel stelt de politiek een aantal harde randvoorwaarden.

Het gehele artikel uit de Tubantia vindt u hier.

Moties gemeenteraadsvergadering d.d. 04-03-2013 inzake intentieovereenkomst turks cultureel centrum

Zoals u allen weet is er gisteravond d.d. 04 maart 2013 een gemeenteraadsvergadering geweest waar de intentieovereenkomst voor het Turks Cultureel centrum op de agenda stond. Hier vindt u de door de raad ingediende moties:
Betoog wethouder Hatenboer in de raadszaal

Motie 1 (BBE): verworpen
Motie 2 (BBE): verworpen
Motie 3 (PVDA): aangenomen
Motie 4 (PVDA): aangenomen
Motie 5 (PVDA): aangenomen
Motie 6 (D66): aangenomen
Motie 7 (CDA): verworpen
Motie 8 (ES): verworpen

maandag 4 maart 2013

Gemeenteraadsvergadering d.d. 04 maart 2013


Vanavond om 19:00 vindt de reguliere gemeenteraadsvergadering plaats op het stadhuis. Op de agenda van deze vergadering staat de intentieovereenkomst, die de gemeente overweegt te sluiten met de moskeebesturen om gezamenlijk te komen tot het bouwen van een moskee op het voormalige DCW terrein.

maandag 25 februari 2013

Ingezonden brief van omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

zondag 24 februari 2013

Geluidsopname(s) extra vergadering stadsdeelcommissie d.d. 12-02-2013

Hierbij de geluidsopname(s) van de extra vergadering stadsdeelcommissie Oost Enschede d.d. 12 februari 2013. U vindt de opname hier.

donderdag 21 februari 2013

Bericht uit Tubantia: "Ik dacht aan 'n speeltuingebouw"

Krantenknipsel uit de TC Tubantia d.d. 21-02-2013: 

Ingezonden brief van omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

Bericht uit Tubantia: Spaansland in trek bij fastfoodketens

Twee fastfoodketens, Kentucky Fried Chicken en McDonald's, willen een plek op bedrijventerrein Spaansland. Het gaat hier om het braakliggende terrein tegenover de ingang van de geplande moskee op de hoek van de Wethouder Beverstraat en de Zuiderval. De gesprekken daarvoor zijn in volle gang. Meer over dit onderwerp hier.

Hierbij het bijbehorende krantenknipsel uit de Tubantia d.d. 21 februari 2013


Bijdrage PVDA (N. Klerk) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van PVDA (N. Klerk) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op website van de PVDA:

dinsdag 19 februari 2013

Bijdrage BBE (N. van den Berg) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van Burger Belangen Enschede (N. van den Berg) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013.

Bijdrage VVD (F. Deuzeman) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van de VVD (F.Deuzeman) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013.

Bijdrage CDA (G.J. van der Veen) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van de CDA (G.J. van der Veen) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op website van de CDA:

maandag 18 februari 2013

Vergadering wijkraad Zuid-Oost Enschede d.d. 14-02-2013

Afgelopen donderdag d.d. 14-02-2013 is er een vergadering geweest van de wijkraad Zuid-Oost Enschede. De agenda vindt u hier. De notulen vindt u hier.

zondag 17 februari 2013

Bijdrage Groen Links (R. Wessels) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van Groen Links (R.Wessels) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op Robin's website:

Bijdrage D66 (J.A. van Lijf) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van D66 (J.A. van Lijf) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013:

donderdag 14 februari 2013

Oproep aan bezoekers website...

Geachte bezoekers van onze website,

Ondanks dat het een website voor de gehele Kuipersdijk betreft, domineert de moskee momenteel de berichtgeving op deze website. De sterke toename aan pageviews geeft aan hoe zeer dit specifieke onderwerp leeft, zowel bij voorstanders als tegenstanders.

woensdag 13 februari 2013

Bericht uit Tubantia: Oproep tot gebed heikel punt

Krantenknipsel uit de TC Tubantia d.d. 13-02-2013: 


Spreektijd voor werkgroep omwonenden op extra vergadering stadsdeelcommissie Oost dd 12 februari 2013

Gisteravond heeft de extra vergadering van de stadsdeelcommissie plaatsgevonden (zie ook bericht RTV Oost). Tijdens deze avond hebben 10 partijen spreektijd aangevraagd, waaronder de werkgroep omwonenden.

De werkgroep heeft hierbij de enquete/bezwaarschriften toegelicht. Deze toelichting vindt u hier.

Daarnaast heeft de werkgroep nogmaals aandacht gevraagd voor de bedenkingen van de omwonenden en de gemeente aangesproken op de communicatie en het gevolgde proces. Dit betoog kunt u hier lezen.

De werkgroep is blij met de constructieve en begripvolle houding van alle partijen met betrekking tot de bedenkingen en meningen van de omwonenden en met de oproep van de Raad richting de gemeente om huidige bedenkingen van de omwonenden mee te nemen in het vervolgtraject. De werkgroep is ook blij met de hernieuwde aandacht voor en toezeggingen over het zogenaamde "oud zeer", de niet nagekomen toezeggingen uit het verleden.

De werkgroep hoopt wel dat de gemeente alsnog op een integrale manier naar de verkeersproblematiek zal kijken, die wordt verwacht vanwege onder andere de 3e ingang van de parkeergarage en het fastfoodrestaurant op de hoek van de Zuiderval en de Wethouder Beverstraat. Hierbij gaat het om de verwachte toename van de verkeersdrukte op de korte, maar ook op de lange termijn.

De werkgroep blikt terug op een geslaagde avond en ziet het vervolgtraject met vertrouwen tegemoet.

RTV Oost: Volle zaal bij discussie over moskee Enschede

Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Enschede lijkt in te stemmen met een intentie-overeenkomst voor de bouw van een Turks Cultureel Centrum, inclusief moskee, aan de Wethouder Beverstraat. Dat bleek gisteravond tijdens commissievergadering, die door zo'n 150 omwonenden werd bezocht. Voor het gehele artikel inclusief video klik hier.

dinsdag 12 februari 2013

Antwoorden op technische vragen van raadsleden voor extra vergadering stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 12 februari 2013

Alvorens een stadsdeelcommissie vergadering worden commissie- en raadsleden in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen. Deze mogelijkheid wordt geboden om ervoor te zorgen dat de vragen niet zoveel tijd in beslag nemen tijdens de vergadering zelf, en het debat kan gaan over de kernzaken en de hoofdlijnen, en niet over technische details. U vindt de vragen en de antwoorden van de gemeente hier.

Daarnaast is er ook een uitgebreide analyse geweest van alternatieve locaties als Wegener/Zuiderval en Cromhoffpark/Wethouder beverstraat d.d. Augustus 2011. U vindt analyse en conclusies hier.

Als laatste heeft de gemeente ook nogmaals de conclusie m.b.t. de sanering van het DCW terrein. Gekozen is hier om functioneel te saneren met minimale kosten. U vindt het advies hier.

Agenda extra vergadering stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 12 februari 2013

Zoals u allen weet is er vanavond een extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost, waarin de intentieovereenkomst tussen de gemeente en de moskee besturen inhoudelijk zal worden besproken. U vindt de agenda: hier.

maandag 11 februari 2013

Ingezonden brief van omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

zaterdag 9 februari 2013

Omwonenden boos vanwege berichtgeving over moskee in TC Tubantia d.d. 9-2-2013

Omwonenden van de Kuipersdijk zijn ontstemd door een bericht in de Tubantia d.d. 9 februari 2013, Angst voor een schouderklopje en PVV gijzelt debat nieuwe moskee. Daarin wordt vermeld, of ieder geval duidelijk de indruk gewekt, dat alle omwonenden tegen de bouw van de moskee zijn en er geen ruimte is voor discussie. Omwonenden melden dat het artikel niet alleen onwaarheden bevat, het artikel wordt ook gezien als misleidend en zelfs beïnvloedend richting de onafhankelijke raadsleden.

De werkgroep distantieert zich ten sterkste van de opmerkingen van de journalist in kwestie. Zij benadrukt dat zij de meerderheid van de direct omwonenden representeert en zich tot op heden constructief heeft opgesteld in het proces en nooit het door de journalist gemelde polariserende standpunt heeft ingenomen. 

Volgens de werkgroep zijn zeker niet de angsten over verkeer- en parkeeroverlast weggenomen. Sterker nog, de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het afsluiten van een intentieovereenkomst versterken zelfs de angsten en bedenkingen (zie hiervoor ook de foto's van de huidige situatie).

In het artikel wordt gemeld over de raadsleden:
"Als die zich nu tegen de moskee keren mogen ze rekenen op een waarderend schouderklopje of meer van de PVV-leider. De vraag is welk raadslid daar op zit te wachten."
De werkgroep meldt, dat dit soort opmerkingen inderdaad gezien zouden kunnen worden als een poging het proces te beïnvloeden. De werkgroep betreurt dan ook dat de journalist in kwestie de werkgroep niet heeft gehoord alvorens het artikel te publiceren.

De werkgroep zegt verder te hebben gesproken met vrijwel alle politieke partijen en verwacht dat de raadsleden boven de materie staan en zich niet zullen laten beïnvloeden door dit soort gekleurde artikelen. De omwonenden hebben volgens de werkgroep gegronde redenen bezorgd te zijn over de plannen en zeker over het gevolgde proces.

donderdag 7 februari 2013

woensdag 6 februari 2013

Uitnodiging door werkgroep extra vergadering stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 12 februari 2013

De werkgroep "Omwonenden van de te bouwen moskee op het DCW Terrein" heeft gisteren een brief verspreid richting alle direct omwonenden van de te bouwen moskee, waarin zij oproept om vooral tijd vrij te maken en acte de présence te geven op de extra vergadering van de stadsdeelcommissie Oost, die zal plaatsvinden vanaf 19:30 uur in de centrale hal van de Scholingsboulevard aan de Wethouder Beversstraat 160 (hoek Zuiderval) te Enschede.

U vindt de brief hier.

Officiële uitnodiging extra vergadering stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 12 februari 2013


Aanstaande dinsdag d.d. 12 februari 2013 is er een extra vergadering van de stadsdeelcommissie Oost Enschede gepland, waarin de plannen en de intentie overeenkomst m.b.t. de bouw van de moskee op het DCW terrein inhoudelijk zal worden besproken.

Bijgaand ontvangt u de agenda voor de extra vergadering van de Stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 12 februari, vanaf 19:30 uur in de centrale hal van de Scholingsboulevard aan de Weth. Beversstraat 160 (hoek Zuiderval) te Enschede. Voor de vergaderorde van deze extra vergadering wordt verwezen naar het voorblad. 

Aanvullende informatie vindt u in onze voorgaande berichtgeving:
 Intentieovereenkomst en Begeleidende brief aan de raad.

Informatie m.b.t. huidige bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman

Hier vindt u meer informatie m.b.t. de huidige status van het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman. Het voorontwerp van het bestemmingsplan d.d. 20-07-2012 vindt u hier.

dinsdag 5 februari 2013

Resultaten bodemonderzoek Wethouder Beverstraat 200 (hoek Kuipersdijk)

Achtergrond
Het terrein waar op dit moment de DCW is gevestigd aan de Wethouder Beverstraat 200, is in het verleden voor een groot deel in gebruik geweest als een gemeentelijke stortplaats.

De panden van de DCW staan op de nominatie om te worden gesloopt. Op een deel van het terrein zal mogelijk een nieuwe moskee worden gevestigd. Om te bepalen of dit deel van het terrein geschikt is voor de voorgenomen bouw van een moskee, is er bodemonderzoek uitgevoerd om te bepalen waar de grens van de stortlocatie is gelegen en of de bodem milieuhygiënisch geschikt is.

Resultaten
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de bodem plaatselijk sterk is verontreinigd en dat maar een klein deel van de onderzoekslocatie boven de voormalige stort is gelegen. Op een deel van het terrein is sprake van een verontreiniging in de grond met PAK (verbrandingsresten) en PCB's (een product dat in lak, inkt, kit, en isolatie- en koelvloeistof is gebruikt). Circa 75 m3 grond is matig tot sterk verontreinigd.

maandag 4 februari 2013

Ingezonden brief door omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

zondag 3 februari 2013

Brief van bouwcommissie aan buurtbewoners

Afgelopen vrijdag d.d. 1 februari 2013 heeft de bouwcommissie een brief gestuurd naar alle direct omwonenden van de te bouwen moskee op het DCW terrein. U kunt de brief hier lezen.

donderdag 31 januari 2013

Begeleidende brief van de gemeente omtrent de intentie overeenkomst aan de raad

Naast de brief die u allen als omwonende heeft ontvangen over de intentie overeenkomst die de gemeente voornemens is te tekenen met de bouwcommissie van de moskee besturen, heeft de gemeente ook de raad en de stadsdeelcommissie op de hoogte gesteld van het gehele proces m.b.t. de bouw van de moskee op het DCW terrein.

Na overleg met de gemeente heeft de werkgroep gemeend ook dit schrijven met u te delen om zodoende iedereen op de juiste manier en volledig te informeren.

U kunt de volledige brief hier lezen.

woensdag 30 januari 2013

Ingezonden brief door omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

RTV Oost: Komst nieuwe moskee in Enschede stap dichterbij

Gisteren heeft RTV Oost bericht over het feit dat de komst van de moskee een stap dichterbij zou zijn. Hierbij heeft RTV Oost zich gebaseerd op de intentie overeenkomst, die op 12-02-2013, in een speciaal ingelaste vergadering van stadsdeel commissie Oost zal worden besproken en op een interview met verantwoordelijke wethouder J. Hatenboer.

U kunt de berichtgeving hier lezen.

De intentie overeenkomst

Gisteren, d.d. 29-01-2013, heeft de gemeente u alleen een brief gestuurd, waarin de gemeente officieel heeft aangekondigd een intentie overeenkomst te willen tekenen met de bouwcommissie van de moskee besturen. U kunt de brief hier lezen.

De gemeente heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat elke betrokken partij zich kan vinden in de intentieverklaring en heeft aangegeven, alvorens de overeenkomst ook daadwerkelijk te tekenen, het concept intentie overeenkomst ter zienswijze aan te bieden aan de leden van de stadsdeel commissie, de wijkraad en de werkgroep omwonenden. Dit zal tijdens een speciaal ingelaste vergadering van stadsdeel commissie Oost Enschede d.d. 12-02-2013 plaatsvinden. 

U kunt de concept intentie overeenkomst hier lezen.

Zoals altijd kunt u direct reageren op dit bericht door een reactie te plaatsen of een mail te sturen naar contact@kuipersdijk.nl.

dinsdag 29 januari 2013

Ingezonden brief door omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

Antwoorden op de vragenlijst

Vandaag d.d. 29-01-2013 heeft de werkgroep van de bouwcommissie antwoord ontvangen op de vragenlijst, die wij namens de omwonenden op 26-11-2012 hebben aangeboden (zie daarvoor ook het eerdere bericht: 23-01-2013).

Om u zo goed mogelijk te informeren over de beweegredenen van de moskeebesturen m.b.t. de te bouwen moskee, hebben we gemeend het volledige antwoord online te plaatsen (om privacy redenen hebben we persoonlijke informatie verwijderd). U kunt dan zelf een mening vormen over de antwoorden. De reactie van het moskeebestuur op de gestelde vragen is hier te bekijken.

De moskee besturen hebben de werkgroep en de wijkraad uitgenodigd voor een opvolgend gesprek, waarin wij terugkoppeling kunnen geven op de gegeven antwoorden en eventuele nieuwe vragen kunnen stellen. Dit gesprek zal waarschijnlijk in de loop van de volgende week plaatsvinden.

Het is van belang dat we uw mening daarin vertegenwoordigen. Daarom vragen wij u om een reactie op de antwoorden van de bouwcommissie. Indien u vindt dat de bouwcommissie niet volledig is geweest in haar beantwoording of wilt u specifiek commentaar leveren op bepaalde antwoorden dan kunt u een reactie plaatsen op dit specifieke bericht of een email sturen richting contact@kuipersdijk.nl.

Bij voorbaat alvast bedankt voor uw reactie.

zondag 27 januari 2013

RTV Oost: PVV begint moskee tour in Enschede

Afgelopen vrijdag is er een uitgebreide rapportage geweest op RTV Oost over de moskee tour van de PVV, die gestart is in Enschede. In deze rapportage is ook de werkgroep geïnterviewd en hebben wij onze visie op de bouw van de moskee toegelicht. 

Tijdens het interview is gesproken over de manier waarop wij, als werkgroep, het proces insteken en zijn de praktische bezwaren uitgebreid aan de orde geweest. Wij hebben aangegeven dat, ondanks dat wij spreken met veel politieke partijen zoals de BBE, SP, VVD, D66 en de PVV, wij ons niet committeren aan een politieke partij of stroming.

De rapportage van RTV Oost is, in een ingekorte versie, hieronder te zien:

 Get Microsoft Silverlight

vrijdag 25 januari 2013

Terugkoppeling inzake bijeenkomst werkgroep, gemeente en wijkraad d.d. 23 januari 2013

Beste buurtbewoners,

Afgelopen dinsdag d.d. 23 januari 2013 heeft de werkgroep een vergadering gehad met de verantwoordelijke wethouder, de heer J. Hatenboer, de project leider, mevrouw B. ter Huurne, de stadsdeelmanager, de heer W. Waninge, en de voorzitter van de wijkraad, de heer L. Wassen.

Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over alle initiatieven, die er in het verleden zijn geweest, rondom de plek waarop men voornemens is de moskee te bouwen. Hierbij zijn ook alle punten van zogenaamd "oud zeer" ter sprake gekomen, punten die in het verleden zijn toegezegd door de verschillende partijen en die tot frustratie van de omwonenden tot op heden niet zijn nagekomen.

dinsdag 22 januari 2013

Informatie m.b.t. de vragenlijst richting bouwcommissie van moskeebesturen


Beste bewoners van zuid-oost Enschede,  

Zoals u weet heeft de werkgroep d.d. 26 november 2012 een vergadering gehad met de bouwcommissie van de initiatiefnemers, zijnde de ISN (Islamitische stichting Nederland), die voornemens zijn een moskee te bouwen in ons stadsdeel (op het DCW terrein). Wij hebben de bijeenkomst als positief en prettig ervaren. Na afloop van deze bijeenkomst hebben wij de commissie een vragenlijst overhandigd. Met behulp van deze vragenlijst, die zowel praktische als ook culturele vragen bevat, hoopten wij inzicht te verkrijgen in de wensen, ideeën en de achtergrond van de initiatiefnemers. Wij hebben gevraagd de vragenlijst schriftelijk te beantwoorden en willen de ISN, die naar zeggen een open en transparante organisatie is, zo de mogelijkheid geven expliciet uit de doeken te doen wat zij voornemens is en hoe zij denken over het integratie proces met de bewoners.

Deze vragen waren op voorhand mede gedestilleerd uit gesprekken met u als omwonenden en bevatten, naar onze mening, geen onredelijke en/of kwetsende vragen. Wij verwachten dan ook dat zij alle vragen schriftelijk zullen beantwoorden. U kunt deze vragenlijst hier bekijken.