zondag 23 december 2012

Status m.b.t. de bouw van de moskee op het Diekman terrein

Beste bewoners,

Zo net voor de feestdagen nog even een bericht van de werkgroep. Velen hebben het waarschijnlijk niet rechtstreeks meegekregen, maar er is toch veel gebeurd en er is, belangrijker nog, veel bereikt in de afgelopen periode.

Ondanks het feit dat de wijkraad officieel de enige partij voor de gemeente is, is de werkgroep ondertussen officieel erkend als gesprekspartner door de wijkraad, de gemeenteraad en de politieke partijen. Concreet betekent dit dat wij constructief worden betrokken in de verschillende stadia van het proces, zoals bij het opstellen van de intentieverklaring. Dit is toch wel een behoorlijk stap, gezien de moeizame start. Wij zijn erg blij dat de officiële partijen hebben aangegeven daadwerkelijk met ons als omwonenden in gesprek te willen gaan. Men is niet van plan om het advies van de werkgroep, die de buurtbewoners vertegenwoordigd, zomaar in de wind te slaan.


Mede hierdoor is de intentieverklaring begin december niet getekend. Er is besloten deze eerst ter zienswijze aan te bieden aan de stadsdeelcommissie Oost tijdens de volgende vergadering d.d. 5 februari 2013. Wij zijn blij dat de gemeente het proces op deze manier vorm geeft. Dit geeft de verschillende officiële partijen binnen de gemeente de gelegenheid reëel inzicht te verkrijgen en te reageren op de inhoud van de intentieverklaring en de wenselijkheid er van. Ook wij, de werkgroep, zullen tijdens die avond de concept intentieverklaring ter inzage krijgen, zodat zij deze met u omwonenden kan bespreken. Gezien het belang dat wij hechten aan het tekenen van deze intentieverklaring, is dit naar onze mening de juiste aanpak conform een democratisch proces, inzake een groot project met een dergelijke grote ruimtelijke uitstraling. Wij hopen dat u, net als tijdens de stadsdeelcommissie vergadering van 4 december 2012, wederom aanwezig zal zijn om uw betrokkenheid te tonen.

Wij zijn als werkgroep zeer verheugd met de grote hoeveelheid ingezonden enquêteformulieren/bezwaarschriften, waar u specifiek uw bezwaren heeft kunnen invullen. Hiermee hebben wij tijdens verschillende vergaderingen kunnen aantonen, hoe de wijk op dit moment staat in het proces, wat heeft geleid tot een objectievere beeldvorming bij wijkraad, gemeenteraad en verschillende politieke partijen.

Januari en februari worden weer drukke maanden voor de werkgroep. Begin januari zullen wij afzonderlijk met de meeste politieke partijen spreken, zoals de VVD, D66, Burgerbelangen Enschede, de SP en de PVV Overijssel. Nogmaals, wij verbinden ons met geen enkele partij, maar sluiten ook geen partijen uit.

Vanuit de gemeente is de wens geuit om hoogstwaarschijnlijk in januari 2013, voor het tekenen van de intentieverklaring, een verdere toelichting te geven aan de omwonenden tijdens een informatie avond. Hopelijk hebben we dan ook schriftelijk antwoord op alle vragen die wij hebben ingediend tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de bouwcommissie van het moskeebestuur d.d. 21 november 2012.

Alvorens wij afsluiten willen wij even kort een tijdslijn geven van de gebeurtenissen van de afgelopen periode:

  • 24 oktober 2012: De brief van de gemeente m.b.t. de intentie tot het bouwen van een moskee op het DCW terrein
  • 6 november 2012: Uitnodiging van de wijkraad voor een informatiebijeenkomst
  • 14 november 2012: De informatiebijeenkomst georganiseerd door de wijkraad, waarbij het proces en de plannen, voor zover bekend, zijn toegelicht. Tijdens deze vergadering is de werkgroep officieel gevormd.
  • 21 november 2012: Kennismakingsbijeenkomst met de projectleider van de gemeente en de bouwcommissie van het moskeebestuur. Overhandiging vragenlijst.
  • 4 december 2012: Vergadering stadsdeelcommissie Oost Enschede, waar de werkgroep spreektijd heeft aangevraagd.
  • 7 december 2012: Radiodiscussie op TV Enschede met verantwoordelijke wethouder J. Hatenboer.
  • 14 december 2012: Wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede.

Ondanks de komende vakantieperiode, kunt u voor vragen en commentaar natuurlijk altijd terecht bij een van de leden van de werkgroep of via het email adres contact@kuipersdijk.nl.

Bij deze wensen wij u allen een fijne feestdagen en alvast een voorspoedig nieuwjaar toe.

Met vriendelijke groeten,


Werkgroep Zuid Oost Enschede aangaande te bouwen moskee

Geen opmerkingen:

Een reactie posten