dinsdag 19 februari 2013

Bijdrage CDA (G.J. van der Veen) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van de CDA (G.J. van der Veen) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op website van de CDA:

Het college van B en W en de Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben een concept intentieovereenkomst over de bouw van een moskee getekend. De ISN heeft momenteel twee kleine moskeeën in de stad die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en is al langer op zoek naar een locatie waar een nieuwe moskee gebouwd kan worden ter vervanging van deze twee gebouwen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de keuze van een locatie op het voormalige DCW-terein aan de Kuipersdijk. Het is gebruikelijk dat het college met de initiatiefnemer een intentieovereenkomst aangaat, waarin afspraken worden vastgelegd over het proces en eventueel worden al een aantal kaders meegegeven. Ook moeten de initatiefnemers alvast een financiele bijdrage overmaken aan de gemeente ter dekking van de kosten die de gemeente moet maken tijdens het proces om tot een bestemmingsplan te komen. Normaal wordt de raad daarin niet betrokken. In dit geval heeft het college gemeend de raad hierin wel te betrekken. De bouw van de moskee op deze locatie heeft al de nodige ophef teweeg gebracht.

Dinsdagavond stond dit onderwerp als enige punt op de agenda van Stadsdeel Oost. Normaal is Suat Arı namens het CDA woordvoerder in deze commissie, maar omdat Suat lid is van een van de moskeeën, heeft Suat gevraagd of ik het woord wilde voeren. Voor CDA Enschede staat buiten kijf dat we in een land leven waar godsdienstvrijheid een groot goed is. Dat betekent dat elke geloofsgemeenschap het recht heeft om het geloof te belijden en hiervoor ook voorzieningen mag bouwen. Uiteraard zal dit moeten passen binnen de regels die we hier hebben. Hierover geen discussie. Het CDA vindt dat de communicatie met de omwonenden tot nu beter had gekund en we hebben de wethouder dan ook opgedragen om hieraan alle aandacht te te geven. Zowel de omwonenden als de bouwcommissie hebben aangegeven graag met elkaar in gesprek te willen blijven, om zodoende tot een goed plan te komen. Ook vinden wij dat oude afspraken die met de omwonenden gemaakt zijn en nog niet zijn nagekomen, door de gemeente nu wel opgepakt moeten worden, ongeacht of de moskee er wel of niet komt.

Ten aanzien van het plan heb ik aangegeven dat de CDA-fractie moeite heeft met detailhandel op de locatie. Wij vinden dat er ook een goede ontsluiting moet komen via het Spaansland en niet rechtstreeskte aansluitingen op de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat. Bij bijzondere evenementen moet er een goed parkeerplan liggen dat ook is afgestemd met de omwonenden. Een punt van zorg die omwonenden hebben is de oproep tot gebed. Ik heb hierover zowel met de moslimorganisatie als met omwonenden gesproken. Er is bereidheid om hier samen afspraken over te maken. Ik heb vertouwen dat hier uit te komen is. Bij het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan zullen we als raad een oordeel moeten geven. We zullen dan kritisch kijken of de punten die we ingebracht hebben ook zijn meegenomen.

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken naar de meer dan 150 belangstellenden en de insprekers die eraan hebben bijgedragen deze avond tot een respectvolle avond te maken. Ook de voorzitter heeft de vergadering voortreffelijk geleid. Na zo'n avond ben ik trots dat ik in Enschede woon.

Gerrit Jan van der Veen, fractievoorzitter

1 opmerking:

  1. Het is nuttig om te weten wat de voortgaande immigratie – vooral die van niet-westerlingen – Nederland oplevert. Door het niet-willen-weten blijven mythes als ‘we hebben ze nodig’onbekommerd voortbestaan.
    De kosten van de immigratie? Dit jaar 12,7 miljard euro. Meer dan 200 miljard over de afgelopen veertig jaar.Krantencommentaren haalden er meteen ‘onderbuikgevoelens’ en ook de jodenvervolging door de nazi’s bij. Politici, vooral ter linkerzijde,spraken hun afschuw uit. Femke Halsema van GroenLinks vond het ‘ridicuul en dom’ om die kosten te willen achterhalen. Ze leek niettemin niet gerust op het batig saldo: ‘Je hebt naast de economische betekenis ook nog de culturele.’Carlo van Praag van het Sociaal en Cultureel Planbureau deed in 1988 op verzoek van de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de CDA’er Elco Brinkman, een beknopt onderzoek. Van Praag berekende dat het beslag dat de etnische minderheden op de collectieve middelen tussen
    1987 en het jaar 2000 legden in totaal uitkwam op 53 miljard gulden. Hij werd in het wereldje van de sociaal-economische onderzoekers vervolgens met de nek aangekeken.


    BeantwoordenVerwijderen