zondag 17 februari 2013

Bijdrage Groen Links (R. Wessels) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van Groen Links (R.Wessels) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op Robin's website:
Voor GroenLinks is vrijheid van religie meer dan vanzelfsprekend. Hierover kan geen enkele discussie bestaan. Iedereen heeft het recht op het bouwen van een kerk, moskee, synagoge, tempel of ander religieus gebouw. 

GroenLinks vindt het erg belangrijk dat communicatie naar omwonenden duidelijk, eerlijk en volledig is en vindt dat gedane toezeggingen altijd nagekomen dienen te worden. Problemen die zijn ontstaan als gevolg van eerdere bouwplannen moeten worden opgelost. Het gaat dan om wateroverlast, maar ook om bijvoorbeeld de lichtoverlast van de Praxis. Bewoners nabij de Praxis kunnen tot laat in de avond zonnebaden in eigen tuin, ook als de zon niet schijnt, en dat lijkt me niet de bedoeling. Kan die verlichting niet iets subtieler? De bewoners waren er veel eerder dan het winkelcentrum, en dus dient het verlichtingsniveau aan de omwonenden te worden aangepast.

GroenLinks heeft er bij de behandeling van de detailhandelsvisie nadrukkelijk voor gepleit dat er ruimte moet blijven voor een individuele afweging bij de aanvraag voor een nieuwe detailhandelsvestiging buiten de winkelcentra. Wanneer het gaat om een kleinschalige winkelfunctie, geheel ondergeschikt aan het cultureel centrum en niet concurrerend met omliggende winkels, kan GroenLinks hiermee instemmen.

GroenLinks is tevens voorstander van een efficiënt gebruik van de beschikbare binnenstedelijke ruimte en acht daarom een goed bereikbare binnenstedelijke locatie, zoals het DCW-terrein, geschikt voor de bouw van een cultureel centrum annex moskee.


Wel kunnen we de zorgen van omwonenden begrijpen, wanneer het gaat om overlast en (verkeers)druk. In de directe omgeving van de Kuipersdijk hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen plaatsgevonden, die hun weerslag hebben op het woongenot, waarbij de communicatie vanuit de gemeente naar omwonenden niet altijd optimaal lijkt te zijn geweest. GroenLinks wil een keiharde toezegging van de wethouder dat eerder gedane toezeggingen worden nagekomen en problemen als gevolg van de bouw van het budgetcentre worden aangepakt.

Ook omtrent de communicatie rond de komst van de moskee is er, hoewel de inzet op openheid positief is, toch nog onduidelijkheid. In de brief aan de bewoners staat bijvoorbeeld dat de ontsluiting via het Spaansland plaatsvindt, maar in de intentieovereenkomst en de brief aan de raad wordt ook een rechtstreekse ontsluiting vanaf de Kuipersdijk en Weth. Beversstraat open gelaten. Dat kan dus niet, communicatie dient in alle richtingen gelijkluidend te zijn.

Een rechtstreekse ontsluiting voor auto's op de Kuipersdijk of Weth. Beversstraat lijkt ons verkeerstechnisch niet wenselijk. We willen graag dat de intentieovereenkomst op dit punt wordt aangepast. Voor fietsers en voetgangers kan wat GroenLinks betreft natuurlijk wel een toegang vanuit deze straten worden gerealiseerd. Een ander punt waar we vragen bij hadden was het opnemen van detailhandel in de intentieovereenkomst. In de beantwoording van de technische vragen is dit verduidelijkt en wordt aangegeven dat deze passage in de intentieovereenkomst wordt aangescherpt. Komt het college zelf met een voorstel of moeten we als raad hiervoor ook een motie indienen?

Wanneer het bestemmingsplan voorligt zullen we dit, zoals alle bestemmingsplannen, kritisch beoordelen. Instemming met de intentieovereenkomst betekent voor ons niet dat we automatisch instemmen met het bestemmingsplan, omdat het overgrote deel van de informatie en regels die in het bestemmingsplan komen te staan nu nog niet bekend is.GroenLinks vindt het van groot belang dat de omwonenden in het verdere proces (beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan) aan tafel blijven en het proces volledig transparant wordt gevoerd. Ook roepen we de omwonenden en de Turks-islamitische gemeenschap op om elkaar te respecteren, waar nodig in vertrouwen met elkaar afspraken te maken, bijvoorbeeld over de oproep tot gebed, en zich als goede buren naar elkaar te gedragen. We hopen dat dit op termijn leidt tot een betere integratie, waarbij het zowel voor omwonenden als de Turks-islamitische gemeenschap net zo vanzelfsprekend wordt om gebruik te maken van de winkel- en maatschappelijke voorzieningen binnen het cultureel centrum als de voorzienigen daarbuiten in de wijk.

1 opmerking:

 1. Mijn vraag is kunt u garanderen dat ,het in Enschede niet zo is ??
  De Turken regeren en iedereen moet doen wat die zeggen

  zaterdag 16 februari 2013
  Door : Gerard Driehuis
  Categorie: Politiek


  In de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord hebben politici van Turkse komaf PvdA-bestuurders geïntimideerd en onder druk gezet om de achterban te begunstigen. En ook de PvdA zelf profiteert daarvan. Dat verklaren deelraadsleden en oud-bestuurders van Feijenoord vandaag in NRC Handelsblad.
  De druk uit de Turkse gemeenschap is ‘groot en onaangenaam’ en er valt ‘niet aan te ontkomen’, stellen politici die in de deelgemeente actief zijn en waren.
  Zo krijgt een reïntegratiebureau, met PvdA-deelraadslid Ertegul Gültekin op de loonlijst, jaarlijks een half miljoen subsidie terwijl het bedrijf volgens een interne evaluatie slecht presteert en jobhunters in dienst heeft die ‘niet of nauwelijks Nederlands spreken’.
  Er zijn meer voorbeelden, volgens NRC. De Turken regeren en iedereen moet doen wat die zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen