dinsdag 19 februari 2013

Bijdrage VVD (F. Deuzeman) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van de VVD (F.Deuzeman) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013.

Dank u wel voorzitter,

Allereerst wil ik opmerken dat we hier als stadsdeelcommissie bij elkaar zijn om wensen en bedenkingen te uiten tav het voornemen van het college om een intentie-overeenkomst te sluiten met twee moskee-besturen om ter vervanging van de huidige locaties een nieuw cultureel centrum te gaan bouwen met daaraan verbonden een nieuwe moskee.

Uit de contacten die we hebben gehad met zowel de bewonerscommissie alsook de bouwcommissie van de nieuwe moskee is ons gebleken dat beide partijen al een en ander met elkaar hebben besproken en hun standpunten met elkaar hebben gedeeld. Dat men nog niet alles heeft op kunnen lossen wat nog in de weg staat is evident voor de discussie zoals deze gevoerd wordt. Soms moeten we wel eens door een zure appel bijten, maar de Nederlandse wet schrijft ook zaken voor die we als gemeenteraad in onze besluitvorming moeten laten meewegen.

Voor de VVD is het van het grootste belang dat alle partijen dus zowel wijkraad, de bewoners gemeente en bouwcommissie uiteindelijk tot een resultaat komen dat voor iedereen aanvaardbaar is. Voorwaarde voor een dergelijk proces is dat men een open en transparante discussie voert en blijft voeren. Dat is dan ook de wens van de VVD, waarbij we stellen dat de belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat men vertrouwen in elkaar heeft en…. dat ook blijft houden!

Als gemeenteraad hebben we de taak om alle belangen goed af te wegen. Ook de VVD erkent dat de huidige twee moskee lokaties niet voldoen aan de eisen van deze tijd. Na bezoek aan deze lokaties blijkt dat beide panden verouderd zijn en niet de ruimte bieden die een geloofsgemeenschap nodig heeft om op gepaste wijze hun geloof te kunnen beleiden. Dat de Turkse islamitische gemeenschap ook waarde hecht aan het behoud van hun cultuur is ook logisch. Hieraan mag geen discussie over integratie ten grondslag liggen, maar alleen de wens om de eigen cultuur ook in het nieuwe vaderland te kunnen voelen. Dat is een natuurlijke emotie die hierin een belangrijke rol speelt. Dat de wens er ligt om een cultureel centrum c.q. moskee te willen bouwen vindt de VVD dan ook normaal.

Daartegenover staat het belang van de bewoners. De VVD heeft alle begrip voor de bedenkingen die de bewonerscommissie heeft geuit tegen de locatie van de nieuwe moskee. De bewoners hebben natuurlijk veel in hun omgeving zien veranderen. De bouw van het Budgetcentrum, de Praxis megastore een nieuwe brandweerkazerne en last but not least de uitbreiding van het zwembad aan de voorkant. Om nu ook nog een cultureel centrum/moskee in de achtertuin te krijgen. Het is naar onze mening de angst die er heerst voor het onbekende. Wat staat ons nu weer te wachten. Wordt niet ons woonplezier teniet gedaan? Blijft het wel veilig in onze buurt, enzovoort. Maar speelt ook hier niet emotie een grote rol?

Om nu een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Heeft de VVD fractie toch nog wel enkele bedenkingen.

Zo hebben we vraagtekens bij de werkelijke omvang van het gebouw. We spreken weliswaar van twee bouwlagen, maar hoe hoog in dit geval een bouwlaag is staat niet direct vermeld. We zouden graag zien dat het gebouw ook qua omvang in de omgeving past en aansluit op de bestaande gebouwen.

Ook hebben we bedenkingen tegen de gevraagde detailhandelsfunctie. Volgens de VVD moet de afmeting van een ruimte die deze detailhandel gaat innemen van beperkte afmeting zijn en in geen geval tot concurrentie leiden van ondernemers in de buurt, afgezien van de vraag hoe zich detailhandel meet aan de detailhandelsvisie die de gemeente heeft vastgesteld. Dat deze handel deel uitmaakt van de inkomsten van de moskee mag hierbij geen rol spelen.

Hetzelfde geldt voor de activiteiten welke te maken hebben met horeca-activiteiten. Wij dringen dan ook sterk aan om geen zelfstandige horecafunctie toe te staan.

Ook zijn we van mening dat het toestaan van een dienstwoning alleen zou mogen als dit ook een onderdeel van het te bouwen complex is.

De verkeersafwikkeling mag in onze ogen zeker niet leiden tot een verhoogde verkeersonveiligheid.

En als laatste punt zou ik graag regels gesteld willen zien met betrekking tot de oproep tot gebed. In hoofdzaak zou ik het aantal keren per dag en of week willen reguleren en ook het aantal decibellen moet geregeld zijn. Naar onze mening is de oproep tot gebed alleen van een emotionele waarde aangezien de dichtstbijzijnde moslimfamilie toch redelijk ver van de locatie woont. Wil je deze al bereiken dan heeft de bewoner van de Kuipersdijk e.o. onevenredig veel geluidsoverlast.

Tot slot kom ik nog even terug op mijn openingszin:

We stemmen niet in met een raadsvoorstel, maar geven alleen uitingen aan onze overwegingen om tot een voor iedereen aanvaardbaar resultaat te komen.

Voorzitter ik dank u wel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten