dinsdag 12 maart 2013

Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan 'Hogeland Zuid, Varvik en Diekman', Enschede

Voor een gebied dat globaal begrensd wordt door de Zuiderval, aan de noordzijde door de Varviksin- gel en Hogelandsingel, aan de oostzijde door de Tegelerweg, Heutinkstraat, Estafettestraat en Brinkstraat en aan de zuidzijde door de A35/N35, is het bestemmingsplan ‘Hogeland Zuid, Varvik en Diekman ontworpen. Dit bestemmingsplan bevat nog niet de plannen met betrekking tot de moskee op het DCW terrein.

Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-vaststellingsbesluit liggen met de daarbij behorende stukken van 7 maart tot en met 17 april voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het Stadskan- toor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan beoogt het plangebied “Hogeland Zuid, Varvik en Diekman” een actuele juridisch planologische regeling te geven. Het plan legt voornamelijk de bestaande situatie vast, en maakt daarnaast enkele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Daarbij is uitganspunt het conserveren van de bestaande inrichting van het gebied ten behoeve van een goed ruimtelijk beheer. De nieuwe ontwikkelingen betreffen: 
  • de mogelijke realisatie van twee nieuwe woningen aan de Kuipersdijk, op het terrein tussen de bestaande woningen no. 398 en 412; 
  • de realisatie van (een) fastfood-restaurant(s) en de vestiging van bedrijven, met name gericht op detailhandel in auto’s, boten, caravans en motoren op een braakliggend terrein aan het Spaans- land, direct aangrenzend aan de Zuiderval; 
  • de mogelijke vestiging van een zorginstelling aan de Hogelandsingel 21. 
U vindt het betreffende bestemmingsplan hier.

De toelichting bijlages vindt u hier:

De regels bijlages vindt u hier:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten