vrijdag 8 maart 2013

Verhogen grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk: omwonenden verbaasd en boos

Omwonenden zijn uiterst verbaasd en zeer verbolgen over het volgende: 

In de Huis aan Huis d.d. 6 maart 2013 staat vermeld dat gemeente voornemens is de grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting te verhogen voor de Kuipersdijk, en dan met name het stuk tegenover de voetbalvelden.

In het akoestische onderzoek wat gedaan is voor de bestemmingsplanwijziging "Hogeland Zuid, Varvik en Diekman" (rapport akoestisch onderzoek) komt naar voren dat de grens op dit moment al wordt overschreden:
Door het vervangen van het wegdek van de Kuipersdijk, dat nu uit asfalt bestaat, door een dunne deklaag kan theoretisch de geluidbelasting worden teruggebracht. De theoretische reductie van 3 dB ten opzichte van het referentie wegdek wordt in de praktijk echter niet gehaald. Hierdoor zal in de praktijk de voorkeursgrenswaarde blijvend worden overschreden. Vervanging van het huidige wegdek door een dunne deklaag levert een reductie op maar de levensduur van dunne deklagen is korter en zijn de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten ca. 25% hoger. Gezien de kosten voor vervanging en onderhoud in relatie tot het beperkte effect ten opzichte van het aanwezige wegdek is het vervangen van het wegdek van de Kuipersdijk door een dunne deklaag niet wenselijk.
De reactie op dit onderzoeksrapport is uiterst dubieus! Geluidsreducerende maatregelen zijn financieel niet haalbaar dus verhoogt de gemeente de grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting! Conclusie: Als je niet kunt voldoen aan de wettelijke regelgeving stel je de regelgeving gewoon bij!

En dat terwijl omwonenden, in het traject van de te bouwen moskee op het voormalige DCW terrein, meermaals hebben gehamerd op de toename van de verkeersdrukte van de Kuipersdijk met bijkomend geluidshinder en hebben aangegeven dat hier en daar de grenzen al worden overschreden. 

Omwonenden zijn uiterst verbaasd en boos over deze merkwaardige actie van de gemeente en zien dit als wederom kenmerkend voor de manier waarop de gemeente de omwonenden van de Kuipersdijk behandeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten