dinsdag 17 december 2013

Eindverslag knelpunten Kuipersdijk (motie D66 d.d. 4 maart 2013)

Op 4 maart 2013 heeft de gemeenteraad een motie van D66 aangenomen, waarin zij werd opgedragen om samen met de bewoners tot een plan van aanpak te komen inclusief een tijdpad om eerder gedane toezeggingen over praktische knelpunten in het gebied, ontstaan in het verleden, op te lossen en relevante zaken uit dit plan van aanpak mee te nemen in ontwikkeling van het concept bestemmingsplan van de Kuipersdijk inzake de moskee. U vindt de desbetreffende motie hier.

Afgelopen periode heeft de werkgroep Kuipersdijk gesproken met de verantwoordelijke wethouder van stadsdeel Oost Enschede (de heer J. Hatenboer) en het stadsdeel management over deze opeenstapeling van knelpunten in onze woonomgeving die zijn ontstaan door het aanpassen, toevoegen en clusteren van functies in de directe omgeving. De werkgroep heeft de frustraties van de bewoners gedeeld, hebben gezamenlijk naar oplossingen gezocht en hebben afspraken gemaakt over het vervolg. 

In deze brief beschrijft de wethouder kort de besproken knelpunten en de gekozen aanpak. Vervolgens wordt de brief afgesloten met de gemaakte afspraken. U vindt de betreffende brief hier.

De werkgroep heeft ondertussen contact gehad met de heer J. van Lijf (raadslid namens D66) en verwacht dat de motie zal worden besproken in een toekomstige raadsvergadering / commissievergadering. U zult te zijner tijde hiervan op de hoogte worden gebracht.

maandag 16 december 2013

Verslag overleg werkgroep Kuipersdijk - Bouwcommissie Moskee

1 juli 2013 is er overleg geweest tussen de werkgroep Kuipersdijk en de bouwcommissie van de te bouwen moskee. U kunt het officiële verslag hier lezen.

In het verslag wordt melding gemaakt van het presenteren van kaders tijdens de stadsdeel commissie vergadering van 10 december 2013 en dat er een nieuwe vergadering zal zijn tussen de werkgroep en de bouwcommissie op 8 oktober 2013. Beide datums zijn niet gehaald.

Het overleg tussen de werkgroep en de bouwcommissie is wel op 21 November geweest. Daar is nog geen officieel verslag van gemaakt. Tijdens deze vergadering is er geen nieuwe informatie verstrekt anders dan de mededeling dat men in de finale selectieronde is aangekomen voor een architect. Zij hebben aangegeven te verwachten in de eerst volgende stadsdeel commissie vergadering van 2014 (18 februari 2013) een presentatie te kunnen geven van de kaders en eventuele initiële schetsen van de te bouwen moskee.