zondag 21 juni 2015

Brief werkgroep Kuipersdijk aan de gemeenteraad


De werkgroep Kuipersdijk heeft op 21-06-2015 de volgende brief aan de gemeenteraad gestuurd:

Geachte raadsleden/fractievoorzitter,

De werkgroep Kuipersdijk, die in het najaar 2012 in het leven is geroepen door de wijkraad Zuid-Oost Enschede, om omwonenden te vertegenwoordigden in het leefgebied rond de geplande locatie voor de nieuwe moskee, wil u het volgende onder de aandacht brengen.


Woensdag jongstleden 17 juni 2015 is op verzoek van de wijkraad, een delegatie van het moskeebestuur bij de vergadering aanwezig geweest en hebben zij medegedeeld dat zij voornemens zijn om de grond van het voormalig DCW-terrein, gelegen aan de Wethouder Beversstraat/Spaansland, te kopen.
Zij hebben aangegeven dat zij voor 1 juli 2015 met de wethouder Hatenboer de koop willen concretiseren.

Na aanleiding van vragen van leden van de wijkraad lieten de afgevaardigden doorschemeren dat zij vooralsnog alleen de financiën hebben om de grond aan te schaffen.
Tevens heeft Herman Stokkers van de werkgroep de vertegenwoordigers te kennen gegeven dat de werkgroep zwaar teleur gesteld is in de communicatie, daar alle toezeggingen van het moskeebestuur aan de werkgroep aangaande de communicatie, om in de toekomst een goed 'Noaberschap' te kunnen realiseren, zijn verzuimd.
De werkgroep had duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie, in bijzijn van Wim Waninge( voormalig stadsdeel manager) die ook op zijn beurt hier op heeft gehamerd, met de vertegenwoordigers van het moskeebestuur ten bate van transparantie.

Tot dusver vindt de werkgroep Kuipersdijk zich weinig serieus genomen door de vertegenwoordigers van de Turks-Islamitische gemeenschap.
Zij vreest ervoor dat, zodra de koop rond is, zij helemaal geen inspraak meer zal hebben bij de verdere plannen van deze gemeenschap rondom de manifestatie van de moskee.
De bouwcommissie heeft immers al eerder in het proces aangegeven dat zij vinden dat 'de betaler bepaald'.


Ongeacht of u akkoord gaat met de aanschaf van deze kavel door de Turks-Islamitische gemeenschap, wil de werkgroep u het volgende vragen.


1) Welke eisen gaat u stellen bij de aankoop van deze kavel en hoelang mag de bouw van de moskee op zich laten wachten cq hoe lang gaat het nog duren voordat deze kavel er weer toonbaar uitziet?


2) Heeft de Turks-Islamitische gemeenschap inmiddels contact gehad met omliggende ondernemers en instanties om afspraken te maken over de grote hoeveelheid auto's die zij niet op eigen terrein kunnen herbergen op piek momenten (150 parkeerplaatsen geeft plaats voor 6 á 700 bezoekers en geen 1.500 á 2.000 ), ter voorkoming dat er in bermen en dubbel wordt geparkeerd in de reeds overvolle woonwijk en ventweg langs de Kuipersdijk?


3) Hoe gaat de gemeente voorkomen dat een dergelijk grote moskee een regionale functie krijgt en moskeegangers van buiten Enschede maandelijks structureel naar deze moskee komen en permanent op gezette dagen voor verkeer- en pakeer overlast gaan zorgen?


4) Gelet op het gegeven dat aan de Eefdingsweg (100 meter vanaf de geplande moskee) een grote levensmiddelen Togo van een Turkse ondernemer aanwezig is en de laatste detailhandel structuur visie moet worden aangepast om detailhandel toe te kunnen staan op dit terrein voor de moskee, wordt de eigenaar van de Togo aan de Eefdingsweg door de gemeente gecompenseerd wanneer er sprake is van concurrentievervalsing en/of inkomstenbederf?


5) Gelet op het feit dat Elvan Sönmez als afgevaardigde van het moskeebestuur tijdens de bijeenkomst in de scholingsboulevard in 2013 aan heeft gegeven dat de wens is 1x in de week op vrijdag de 'azan' ( islamitische wijze van oproep tot gebed) te verkondigen, omwonende hier unaniem tegen ageerden en in 2014 tijdens de presentatie van het ontwerp van de moskee de behoefte spontaan is opgeschroefd naar een dagelijkse "oproep" , zij duidelijk onverschillig staan tegenover het bezwaar hiertegen vanuit de wijk waar zij de moskee wensen te bouwen, reist de vraag:
Welke preventieve maatregelen gaat gemeente Enschede treffen, los van een voorgestelde APV die enkel en alleen de duur en geluidsniveau kan reguleren, om te voorkomen dat dit stadsdeel op gespannen voet gaat leven met de Turks-Islamitische gemeenschap en de culturele distantie groter wordt?


6) Tot slot, er moet ernstig rekening gehouden worden dat woningbezitters die fysiek, akoestisch of andere wijze de aanwezigheid van het nieuwe Turks-Islamitisch centrum gaan bemerken, planschade gaan indienen.
Kunt u ons vertellen wie er aansprakelijk is indien deze wordt toegekend en is deze partij daarvan op de hoogte?
De Werkgroep Kuipersdijk zou graag een afspraak met u plannen na het zomerreces, om verder uiteen te zetten wat er schort aan de huidige gang van zaken en om het begrip 'burgerparticipatie' gestalte te geven.


Met vriendelijke groet,

Werkgroep Kuipersdijk
Tom Bruggeman, Herman Stokkers en Morgan Brejaart

Geen opmerkingen:

Een reactie posten