woensdag 13 april 2016

Reactie moskee op voorstel wijkraad

Vandaag heeft de bouwcommissie van de te bouwen moskee een reactie gegeven op de brief van de wijkraad Zuid-Oost met het advies inzake het Turks Cultureel Centrum en het compromis voorstel voor het oproep tot gebed.

De bouwcommissie is het niet eens met de optekening van het proces door de wijkraad en geeft aan zich niet te herkennen in de opmerking dat zij de wijkraad en de werkgroep Kuipersdijk niet als een serieuze partner hebben gezien.

Zij geeft aan dat er door de inzet van de wijkraad en de werkgroep Kuipersdijk wel degelijk aanpassingen zijn gedaan. Zij noemen een modern en passend ontwerp, de beperking van de omvang van de bouw, de beperking van de detailhandel, het vereiste/de zekerheid van een minimaal aantal parkeerplaatsen, het voornemen c.q. de toezegging van de gemeente tot een duurzame oplossing voor het parkeren in de wijk, het beperken van de oproep tot gebed, etc...


Inzake de oproep tot gebed houdt de bouwcommissie vast aan het eerder gedane compromisvoorstel, bestaande uit 1 keer op vrijdagmiddag en dan volledig versterkt of drie keer op vrijdag, zaterdag en zondag met een geluidsreducerende technische oplossing in de vorm van speciale boxen.

De moskee heeft eerder aangegeven niet voor slechts eenmaal per week te willen investeren in de geluidsreducerende technische oplossing. Ondanks dat er vanuit verschillende partijen (gemeente en de wijkraad, ...) is aangeven dat men de kosten voor de geluidsreducerende technische oplossing wel zou willen dragen als dit tot meer draagvlak en een compromis leidt, blijft de bouwcommissie vast houden aan hun compromis voorstel.

De bouwcommissie geeft aan dat de buurt uit deze opties kan kiezen en geeft aan het compromisvoorstel vanuit de wijkraad naast zich neer leggen.

U kunt de volledige reactie hier lezen.

Advies van de wijkraad Zuid-Oost aan de gemeenteraad omtrent wijziging bestemmingsplan kavel TCC


Afgelopen week heeft de wijkraad Zuid-Oost een officieel advies gegeven aan de gemeenteraad inzake het Turks Cultureel Centrum. Daarin heeft zij ook een compromis voorstel gedaan als reactie op het compromisvoorstel vanuit de gemeente/moskee.


Voorstel 
Om beweging in het proces te krijgen wil de wijkraad een voorstel doen omtrent de oproep tot gebed. Dit voorstel is tot stand gekomen zonder andere buurtbewoners dan de werkgroep Kuipersdijk daarover gehoord te hebben en zonder wetenschappelijke onderbouwing. Het is de bedoeling om partijen over iets te laten praten en om de haalbaarheid te onderzoeken.

Afgaande op de omschrijvingen in de tabel op de bijlage bij deze brief zal het omgevingsgeluid op de Kuipersdijk zelf gemiddeld rond de 50dB liggen, en waarschijnlijk in de tuinen achter de woonhuizen iets lager. Rond die niveaus zou een oproep niet te onderscheiden zijn van omgevingsgeluid voor de omwonenden. Een verlaging tot rond de 45dB-50dB is een verlaging van 10dB. Doorgeredeneerd zou dit een verlaging van het bronvolume van 10dB vereisen. Dit resulteert in een bronvolume van ongeveer 70dB, en dat is nagenoeg gelijk aan de 70dB die hierboven werd genoemd.

Conclusie en aanbeveling
We vragen de partijen zich een oordeel te vormen over het voorstel. Mochten de partijen er niet uit komen dan is het advies van de wijkraad Zuid-Oost Enschede aan de gemeenteraad om de wijziging van het bestemmingsplan niet te accorderen. Dit advies is gebaseerd op de meningen van honderden omwonenden en de indruk die het bestuur van de wijkraad heeft overgehouden over de onderhandelingen en besprekingen in de afgelopen periode. 

U kunt het volledige advies hier vinden.

maandag 21 maart 2016

Laatste kans voor aanvragen spreektijd stadsdeelcommissie Oost

Morgenavond vindt de vergadering van stadsdeelcommissie Oost over het TCC Enschede plaats in het stadhuis. Dit is tevens uw laatste kans om in te spreken en commentaar te leveren op de kadernotitie alvorens deze in de officiële raadsvergadering van 18 april 2016 zal worden behandeld. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

vrijdag 18 maart 2016

Reactie op (laatste) kadernota van omwonende

Hieronder een reactie van een bewoner van de Kuipersdijk (naam bekend bij redactie):

Geachte Burgemeester, Raadsleden, Wethouders en overige lezers,  
Wij zijn de beschuldigingen meer dan zat. WIJ zouden niet voor rede vatbaar zijn en WIJ zouden geen concessie willen doen??? 
In de afgelopen 20 jaar werden zonder goed overleg veranderingen door onze strot gedrukt en hebben wij alleen maar concessies gedaan.

woensdag 16 maart 2016

Officiele reactie werkgroep Kuipersdijk op kadernotitie

Op basis van de kadernotitie en gesprekken met het college van B&W heeft de werkgroep Kuipersdijk een officiële reactie gegeven, waarin zij haar teleurstelling uit op het proces en de uitkomst van de afgelopen 3 jaar:

Geacht college en raadsleden, Eind 2012 is de werkgroep Kuipersdijk opgericht tijdens een bijeenkomst over de te bouwen moskee. We zijn aan het project begonnen met de gedachte om in goed overleg tot een dialoog te komen en voor alle partijen een aanvaardbare uitkomst proberen te behalen. 

Persoonlijke reactie lid werkgroep Kuipersdijk op kadernotitie

Hieronder vindt u een persoonlijke reactie van een van de leden van de werkgroep Kuipersdijk op de kadernotitie:

Stadsdeelcommissie Oost 22 maart 2016: Kadernota "Moskee met verenigingsgebouw"

De gemeenteraad van Enschede heeft in 2013 onder voorwaarden ingestemd met de verkoop van een kavel voor een nieuwe moskee met verenigingsgebouw te bouwen op de hoek van de Wethouder Beversstraat en de Kuipersdijk.

Het college kreeg de opdracht een aantal onderwerpen nader uit te werken of te onderzoeken. Het ging daarbij om: (1) de financiering van de bouw; (2) het ontwerp; (3) de verkeersafwikkeling en parkeren; (4) het geluid en (5) de overige (onderschikte) functies.

Hiertoe is een zogenaamde kadernotitie opgesteld. In deze kadernotitie zijn deze onderwerpen, met uitzondering van de financiering, uitgewerkt. Na instemming van de raad kan de koopovereenkomst worden afgesloten en worden gestart met de bestemmingsplanprocedure en beeldkwaliteitskader. Over de financiering wordt de raad apart en vertrouwelijk geïnformeerd.

U kunt deze kadernotitie, inclusief alle bijlagen, hier vinden.

In stadsdeelcommissie Oost d.d. 22 maart 2016, welke plaatsvindt op het stadhuis, zal deze kadernotitie worden besproken. Dit is tevens uw laatste kans om in te spreken en commentaar te leveren op de kadernotitie alvorens deze in de officiële raadsvergadering van 18 april 2016 zal worden behandeld. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

maandag 14 maart 2016

BELANGRIJKE DATUM: Dinsdag 22 maart vergadering Stadsdeelcommissie Oost om 19:30

Dinsdag 22 maart vergadering Stadsdeelcommissie Oost om 19:30

Deze avond bied u de laatste gelegenheid om 5 minuten in te spreken, als u uw zienswijze wil delen met raadsleden ten aanzien van het initiatief moskee.

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

Wij adviseren u om uw betoog goed voor te bereiden en deze ruim binnen de 5 minuten te houden. Dit voorkomt dat de voorzitter u tijdens uw spreektijd kan onderbreken.

Dit is de allerlaatste kans om gebruik te maken van uw spreekrecht. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

Adres: stadhuis.....

maandag 15 februari 2016

Brief werkgroep Kuipersdijk aan raadsleden: Geluidstest Azan 12 februari 2016

Beste raadsleden en fractievoorzitters,

De werkgroep Kuipersdijk aangaande het initiatief moskee heeft naar aanleiding van de geluidstest op vrijdag 12 februari het volgende voor u op een rijtje gezet.

zaterdag 6 februari 2016

Belangrijk: verplaatsing lokatie stadsdeelcommissie 09-02-2016 naar stadhuis!

Dinsdag 9 februari 19:15 Stadsdeelcommissie Oost Op het stadhuis, Langestraat 24, 7511HC Enschede

Vraagt u inspreek tijd aan voor 9 februari? meld dit dan voor maandag 8 februari 10:00!
Aanmelding:  b.v.eerde@enschede.nl


Enkele tips voor het inspreken vindt u hier onder.

-        Bepaal wat de belangrijkste punten zijn die u wilt maken en schrijf uw betoog dan uit. 
Dit helpt om niet af te dwalen van de kernboodschap en om binnen de tijd te blijven. 
Bovendien helpt een geschreven tekst als u later een geschreven zienswijze over bijvoorbeeld het bestemmingsplan wilt indienen.

-        Onderstreep de belangrijkste punten. 
Als de voorzitter u vraagt om af te ronden dan kunt u geen heel verhaal meer houden maar toch nog dat ene punt dat u echt wilt noemen meegeven. Het beste is op dat moment u voors en tegens te herhalen als conclusie.

-        Richt u tot het juiste orgaan. 
De wethouder zit als bestuurder aan tafel namens het college maar het zijn de raadsleden die moeten stemmen over de kaders en het uiteindelijke bestemmingsplan. U kunt dan prima beginnen met geachte of beste raadsleden/ wethouder. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met informatie verstrekt door de gemeente, dan kunt u de wethouder hier op aanspreken.

-        Heeft iemand anders een punt genoemd waar u het mee eens bent? Dan kunt u ook volstaan door te melden dat u zich bij die inspreker aan sluit. Hierdoor hoeft u dat punt niet nogmaals uitvoerig te behandelen en heeft u meer tijd voor andere zaken die u zelf nog belangrijk vindt.

-        Heeft iemand iets gezegd waar u het niet mee eens bent? Dat mag u prima zeggen maar ga niet in discussie met een andere inspreker. Iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te laten horen en het is aan de raadsleden om die meningen te wegen om tot een besluit te komen.

-        Voorkom zoveel mogelijk krachttermen of schuttingtaal. Het is prima om een gevoel van onbehagen of boosheid te tonen maar naar stem verhef wil niet iedereen luisteren. Het zal een drukke avond worden en iedereen die dat wil moet de gelegenheid krijgen om netjes zijn/haar verhaal te kunnen doen.

Zit u er bij als toehoorder?

Blijf dan ook vooral toehoorder. Het is verleidelijk om te klappen of te roepen als u het ergens eens of niet eens mee bent. 
Maar rumoer in de zaal verstoort de vergadering en kan ertoe leiden dat het verhaal van insprekers, raadsleden en wethouder(s) niet gehoord wordt. 

Het is ook altijd mogelijk om raadsleden na de vergadering nog persoonlijk te spreken of daar een afspraak mee te maken.

BELANGRIJK:

Door in grote getalen aanwezig te zijn laat u al merken dat u betrokken bent en insprekers steunt!

donderdag 4 februari 2016

Persbericht van de gemeente: Informatiebijeenkomst bewoners over moskee aangepast

Enschede, 4 februari 2016

Informatiebijeenkomst bewoners over moskee aangepast
Thema gebedsoproep niet besproken

Vanavond (4 februari) wordt een informatiebijeenkomst voor bewoners over de concept kadernotitie gehouden. Onder vier thema’s in de concept kadernotitie zijn afspraken opgenomen voor de vestiging van een nieuwe moskee met verenigingsgebouw. Eén thema is afspraken over de gebedsoproep. Door ontwikkelingen (zoals hieronder beschreven) is het nu niet mogelijk inhoudelijke afspraken over frequentie en geluidsniveau van de gebedsoproep in de kadernotitie op te nemen. Dit betekent dat op de bijeenkomst vanavond de gebedsoproep niet wordt besproken. Over de andere thema’s vormgeving van het gebouw en kavel, ontsluiting en parkeren, verenigingswinkel, kantine en woning worden belangstellenden wel geïnformeerd

vrijdag 29 januari 2016

Persbericht van de gemeente: stadsdeelcommissie Oost verplaatst van 2 februari naar 9 februari

Enschede, 29 januari 2016


Stadsdeelcommissie Oost verplaatst naar 9 februari

In tegenstelling tot eerdere berichten vergadert de stadsdeelcommissie Oost niet op 2 februari maar een week later op dinsdag 9 februari. Op de agenda staat dan het Turks Cultureel Centrum dat mogelijk aan de Kuipersdijk wordt gevestigd. De uitkomsten van de onlangs gehouden ‘geluidsproef oproep tot gebed’ en de concept-kadernotitie worden dan met de stadsdeelcommissie besproken. Omwonenden worden op donderdag 4 februari over beide onderwerpen geïnformeerd door de gemeente tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis.

donderdag 28 januari 2016

Belangrijk data en informatie inzake Turks Cultureel Centrum

MAANDAG 01-02-2016Bespreking concept kadernotitie en uitkomsten Geluidsproef
Lokatie en tijdstip: -
Deelnemers: Wijkraad Zuidoost , werkgroep Kuipersdijk, bouwcommissie TCC en gemeente

DONDERDAG 04-02-2016Informatiebijeenkomst kadernotitie en uitkomsten Geluidsproef.
De gemeente organiseert deze bijeenkomst en geeft uitleg.
Lokatie en tijdstip: 19:00 uur stadhuis Langestraat
Deelnemers: Openbaar, iedere geïnteresseerde kan hieraan deelnemen en mee praten.

DINSDAG 9-2-2016
Besluitvorming door de stadsdeelcommissie Oost.
Hier worden de raadsleden (die uiteindelijk de beslissing moeten nemen) geïnformeerd
Lokatie en tijdstip: 19:30 Service Centrum Oost (tegenover de Miro)
Deelnemers: Openbaar, HIER KAN MEN INSPREKEN.

Spreektijd dient uiterlijk maandag 08-02-2016 voor 10:00 aangevraagd te worden via b.v.eerde@enschede.nl

REACTIE OP CONCEPT KADERNOTITIEVanaf 04-02-2016 heeft u 2 weken de tijd ( tot 18-02-2016) om uw reactie in te dienen via reactieoptcc@enschede.nl

Vanaf deze bijeenkomst kunt u de kadernotitie inzien op internet via http://www.enschede.nl/oost


zaterdag 23 januari 2016

Werkgroep Kuipersdijk is boos; geluidsproef een farce

Vanmiddag heeft de gemeente de proef van oproep tot gebed uitgevoerd. De gemeente heeft de oproep op 5 verschillende geluidssterktes laten horen en heeft de omwonenden om hun mening gevraagd.

Bij aankomst op het terrein zelf bleek dat de gemeente de luidsprekers slechts op 3 meter hoogte had geplaatst, terwijl de uiteindelijke hoogte minimaal 12 meter zal zijn. Hierop heeft de gemeente besloten een hoogwerker te huren en de luidsprekers op de juiste hoogte te plaatsen.

Tijdens de proef bleek dat de gemeente bij lange na niet de uiteindelijke geluidssterkte zou laten horen. Geen enkele van de 5 verschillende geluidssterkte kwamen overeen met de geluidssterkte zoals die te horen was tijdens de voorgaande proef en ook niet met de geluidssterkte zoals die zal zijn in de uiteindelijke situatie. Bij navraag werd als commentaar gegeven dat de sterkte wel degelijk gelijk was aan de voorgaande proef van december.

Veel omwonenden protesteerden hierop en besloten de proef en het terrein te verlaten. De werkgroep is erg boos op deze gang van zaken en beschuldigd de gemeente van misleiding:
Een schandelijke vertoning.Voor de bühne heeft de gemeente een geluidsproef uitgevoerd, die totaal onvergelijkbaar was met de voorgaande test. De belofte was dat de test minimaal 1x op hetzelfde geluidsniveau plaats zou vinden.Dat is gedaan....beweerde de gemeente, alleen de vorige keer braken de glazen in de kast bij omwonenden thuis en bij deze proef hadden zij er een gehoorapparaat bij nodig. De werkgroep kuipersdijk voelt zich zwaar belazerd en zal zéker aandringen op een proef zoals zij die was overeengekomen met de gemeente!

Tijdens de proef van december was de oproep tot gebed te horen tot in de verre omtrek. Bewoners van de Singel als ook bewoners van de Diekman Es tot aan de Brinkstraat hebben destijds gemeld dat de oproep ook voor hen duidelijk hoorbaar was. Tijdens de proef van vandaag was de geluidssterkte aanzienlijk lager. U kunt de voorgaande proef nogmaals hier na luisteren en zelf uw conclusies trekken:Buurt zet woning ‘te koop’ uit protest tegen oproep tot gebed in EnschedeBewoners van de Kuipersdijk in Enschede hebben hebben borden ‘te koop’ bij hun huizen gezet. Daarmee protesteren ze tegen de plannen om vanaf een nog te bouwen moskee dagelijks op te roepen tot gebed.

Zie ook bericht in Tubantia!

vrijdag 22 januari 2016

Bijeenkomst in Enschede over oproep tot gebed moskee druk bezocht

Gisteravond hebben ruim 150 omwonenden de informatiebijeenkomst bezocht die werd georganiseerd door de werkgroep Kuipersdijk.

Deze avond werd gehouden in aanloop naar de test van de oproep tot gebed, die aanstaande zaterdag wordt gehouden. Tijdens deze avond werden de omwonenden geïnformeerd over de status tot nu toe en werd het proces met betrekking tot de oproep tot gebed test uiteengezet. Omwonenden konden hun mening ventileren en vragen stellen.

De werkgroep was verheugd door de zeer hoge opkomst. De opkomst was zodanig groot dat het speeltuingebouw al snel te klein bleek. Naast de 150 omwonenden die binnen een plek hebben kunnen bemachtigen, waren er ook veel omwonenden vanwege gebrek aan ruimte niet in staat om de bijeenkomst bij te wonen. 

Speciaal voor hen is besloten de bijeenkomst aanstaande zaterdag 23 januari om 10:00 's morgens, voorafgaand aan de proef van het oproep tot gebed, nogmaals te houden.

De werkgroep biedt hiervoor hun verontschuldigingen aan en hoopt deze mensen morgenvroeg alsnog te kunnen verwelkomen. Daarnaast wil zij nogmaals benadrukken dat het van groot belang is om zaterdag de oproep tot gebed test bij te komen wonen en de reactiekaarten in te vullen.

donderdag 14 januari 2016

Uitnodiging geluidsproef gebedsoproep Turks Cultureel Centrum

Op zaterdag 23 januari aanstaande zal er een geluidsproef voor de gebedsoproep worden gehouden van 13:00 tot ongeveer 13:30.

Op 10 plekken in de directe omgeving zullen meetposten zijn waar u via reactiekaarten kunt aangeven hoe u de verschillende geluidsniveau (de gebedsoproep zal tijdens de test op 5 geluidsniveaus worden afgespeeld) ervaart. Hieronder vindt u een kaart meet daarop alle meetpunten. De roze cirkel geeft aan welke omwonenden expliciet zijn uitgenodigd voor de proef. Het staat u echter vrij om hierbij aanwezig te zijn en te reageren.Iedereen kan deelnemen aan de proef. Op de reactiekaart wordt gevraagd naar de postcode zodat in de resultaten kan worden verwerkt waar de mensen vandaan komen die aan de proef deelnemen.

Hoe kunt u meedoen?
Als u wilt deelnemen meldt u zich dan voor 13:00 bij een van de meetposten in het gebied. U krijgt daar de reactiekaarten overhandigd. Op iedere meetpost zijn medewerkers aanwezig die aangeven wanneer welk geluidsniveau start en nu en iedere ronde de reactiekaarten inzamelen.

U kunt zelf kiezen naar welke geluidspost u gaat. Het advies is om te kiezen voor de post die het dichtst bij uw woning ligt, omdat u daar het best het effect van de gebedsoproep in de buurt van uw eigen woning ervaart.

Volgende stappen!
Alle voorwaarden voor de vestiging van het TCC, dus ook de afspraken over de gebedsoproep, worden vastgelegd in een kadernotitie. Deze notitie is de basis voor het College om een beslissing te nemen over het doorlaten gaan van de koopovereenkomst en het vervolgens opstellen van een voorstel aan de Raad over het wijzigen van het bestemmingsplan. Met de wijkraad Zuid-Oost Enschede en de bewonerscommissies Kuipersdijk is afgesproken dat ook uw reactie op de kadenotitie belangrijk is.

Informatiebijeenkomst kadernotitie
Binnenkort is er een informatiebijeenkomst over de kadernotitie. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van de geluidsproef gepresenteerd en ook wordt de kadernotitie verder toegelicht. U ontvangt een aparte uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst. In die uitnodiging vindt u dan ook meer informatie over het vervolgproces rondom de besluitvorming door het College en de Raad.

Hier vindt u de volledige brief zoals verstuurd aan de betrokken omwonenden.