woensdag 16 maart 2016

Persoonlijke reactie lid werkgroep Kuipersdijk op kadernotitie

Hieronder vindt u een persoonlijke reactie van een van de leden van de werkgroep Kuipersdijk op de kadernotitie:

Geachte burgemeester, college en raadsleden, 
Als eerste wil ik als lid van de werkgroep Kuipersdijk mijn teleurstelling uitspreken over hoe gemeente Enschede communiceert met haar burgers. 
De gemeente beschrijft een monoloog als een overleg, terwijl de burger elke vorm van inspraak wordt onthouden.Van een constructief overleg is er nimmer sprake geweest, voor de vorm is de werkgroep Kuipersdijk betrokken bij het 'initiatief' moskee. 
Zowel de gemeente als het moskee bestuur heeft, zo blijkt, nooit de intentie gehad om een handreiking te doen naar de omwonenden. 
Het is ronduit schandalig dat we van onze wethouder Hatenboer moeten vernemen dat de gemeente en het moskeebestuur zich maximaal hebben ingespannen om tot een compromis met de buurt te komen en het de werkgroep Kuipersdijk en omwonenden zijn die niet bereid zijn om concessies te doen. 
De werkgroep Kuipersdijk heeft u herhaaldelijk onder de aandacht gebracht wat de bedenkingen en bezwaren zijn rondom het 'initiatief' moskee. 
Zonder teveel in herhaling te vallen, vindt zij het vreemd dat 4 jaar later er nog steeds de wens ligt om hier in deze wijk de grootste moskee van Nederland te bouwen en met geluidsversterking de Azan te verkondigen. 
In 2012 hebben omwonenden namelijk al aangegeven dat een islamitische gebedsruimte welkom is in hun wijk, mits deze is afgestemd op de Turks-islamitische gemeenschap uit Enschede, rekenschap houdt met omwonenden en deze geen verdere geluids- en verkeersoverlast veroorzaakt. 
  • Bezwaar had men tegen een moskee met 1.500 gebedsplaatsen (regionale functie) en met 3.000 m2 BVO waarmee deze kan wedijveren met de grootste moskee van Nederland.  
  • Bedenkingen had men bij de slechts 150 parkeerplaatsen omdat deze hoeveelheid, met het oog op de aantal gebedsplaatsen, parkeeroverlast gaat veroorzaken.  
  • Op de 'Azan' buiten de gebedsruimte was men tegen, omdat deze niet in harmonie is met de uiteenlopende overtuigingen in de wijk en de moskee er praktisch niemand in de wijk mee oproept. 
Noaberschap wil het moskeebestuur naar eigen zeggen, maar in tegenstelling tot wat men suggereerde, heeft zij helemaal niets gedaan wat op een toenadering lijkt. 
De moskee blijft 3.000 m2 BVO, de 150 parkeerplaatsen worden zelfs teruggebracht naar 125 parkeerplaatsen en de 'Azan' blijft onbespreekbaar omdat dit een "recht" is. 
Het bestuur van de moskee heeft zich vanaf het begin een slachtofferrol aangemeten en adequaat weten in te spelen op onderbuikgevoelens om het gelijk aan haar zijde te krijgen.  
Zo moeten we telkens aanhoren dat zij ruim 40 jaar in Nederland wonen, ook onderdeel uitmaken van onze maatschappij en wij niet leven in een maatschappij waar bevolkingsgroepen worden buitengesloten. 
Totaal irrelevante informatie, die keer op keer wordt herhaald. Er is nooit aanleiding geweest om te denken dat bezwaren gerelateerd zijn aan aversie tegen de islamitische gemeenschap. 
Op verzoek van wethouder Jeroen Hatenboer is Dr. Nico Landman geraadpleegd. Dr. Landman is een docent in de islamologie en is gespecialiseerd in religie wetenschap. In hoeverre dr. Landman hoogleraar is in de rechten en erkent wordt als juridisch adviseur door de Nederlandse overheid, is mij onduidelijk. 
Dr. Landman zegt over Artikel 10 Wet Openbare Manifestaties het volgende: 
-   In dit artikel wordt met het “oproepen tot het belijden van godsdienst” vooral aan de islamitische gebedsoproep gedacht. Dit heeft wettelijk dezelfde status als klokgelui voorafgaand aan een kerkdienst -
Dit is naar mijn mening incorrect! Deze interpretatie staat nergens omschreven in de wet. Dr. Landman denkt 'vooral' aan een islamitische gebedsoproep, als er wordt gesproken over een 'oproep tot gebed'. Dat is logisch als de islamitische cultuur je expertise is en dit thema je dagelijks bezigt. 
Een 'oproep tot gebed' wordt decennia lang gedaan door veel religieuze centra op uiteenlopende wijzen. Artikel 10 WOM is in 1988 opgesteld, toen men nog niet uitvoerig discussieerde over islamitische gebedsoproepen. 
Alleen als men voorbij gaat aan het feit dat de 'Azan' een dogma behelst, men zich niet realiseert dat de 'Azan' stamt uit, en behoord bij een staatsgodsdienst, kan men op basis van de "onverstaanbaarheid" deze uiting van suprematie bagatelliseren tot een geluid en dezelfde status geven als klokgelui voorafgaand aan een kerkdienst.
Artikel 6.1 van de Grondwet staat de Azan op eigen terrein vanzelfsprekend toe. Maar de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging staat dan ook los van een betoog in openbare ruimtes en zendingsdrang met behulp van geluidsversterking. 
Tot slot stelt dr. Landman het volgende: Indirect wordt de mechanische versterking wel weer beschermd door de grondwet, namelijk door het non- discriminatiebeginsel in artikel 1: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dit is een zeer interessante conclusie van dr. Landman, gelet op het gegeven dat géén enkele religieuze of politieke organisatie op overeenkomstige wijze een overtuiging tracht op te dringen aan de maatschappij en privé sfeer van dissidenten. Géén van hen -op basis- van een godsdienst of levensovertuiging de gevrijwaarde leefomgeving miskend en met een vreemde taal overmeesterd.Met andere woorden, als de overheid (volgens dr. Landman) een moskeebestuur niet toestaat om haar overtuiging de boventoon te laten voeren, haar niet toestaat om met haar overtuiging de privésfeer en eerbied van het innerlijk leven van buitenstaanders te miskennen, wordt de islamitische samenleving gediscrimineerd....Héél bijzonder! Bij deze zienswijze wordt de grondwet unilateraal toegepast en wordt er geen acht geslagen op Artikel 10 privacy van de Grondwet en Artikel 8, 9 en 17 EVRM. 
Dat wethouder Jeroen Hatenboer dr. Landman benaderd en prat gaat op zijn visie, bevestigd dat alle gemeenten in het duister tasten, niet kunnen refereren aan elkaars beleid en niemand de 'essentie' van de ‘Azan’ tegen het licht heeft gehouden. 
Nergens lezen wij terug hoe de religieuze boodschap van de 'Azan' zich verhoudt tot de privacy wetgeving, eerbied voor andere culturen en overtuigingen, wanneer deze boodschap in een samenleving domineert. 
Het 'oproepen' tot, of 'attenderen' op een godsdienst of levensovertuiging (Artikel 10 WOM) is iets anders dan het houden van een betoog of het opdringen van een dogma.De wens om de 'Azan' met geluidsversterking de grens van het publieke domein en privésfeer te laten overschrijden, is ongepast in onze multi- culturele en religieuze samenleving en kan niet worden ingewilligd in een maatschappij die rekenschap houdt met alle overtuigingen en discriminatie bestrijdt! In het schrijven van dr. Nico Landman lezen we niets terug over de essentie van de 'Azan' en haar relatie tot wetten die de eerbied voor de privésfeer en innerlijk leven waarborgen. Het is een strikt persoonlijke visie waar men rechten noch plichten aan kan ontlenen. Het is in mijn optiek erg merkwaardig en ongepast dat zijn visie is toegevoegd aan de kadernota, omdat raadsleden die een objectief beeld trachten te vormen op een verkeerd been worden gezet. 
Nogmaals, het protest vanuit de wijk tegen de 'Azan' heeft niets van doen met aversie tegen de islamitische gemeenschap of uitheemse bevolkingsgroepen, maar alles met fatsoen, respect en goede zeden. De werkgroep Kuipersdijk voert uitsluitend het woord voor buurtbewoners die vinden dat iedereen, ongeacht zijn of haar komaf en overtuiging, dezelfde rechten en vrijheden behoren te genieten
Zij is tegen elke vorm van racisme en discriminatie!!! In tegenstelling tot onze wethouder Hatenboer, hecht de werkgroep wel veel waarde aan de uitslag van de gemanipuleerde test, die op 23 januari 2016 door de gemeente is uitgevoerd. 
Wanneer deze uitslag objectief wordt beschouwd, kan men maar één conclusie trekken en dat is dat het merendeel van de deelnemers van de test niet zit te wachten op een openbare lofzang van welke religie dan ook. 
Op basis van deze test, die op zeer laag geluidsniveau is uitgevoerd, spreekt onze wethouder Hatenboer zijn verbazing uit in de krant. Hierin wil hij doen voorkomen dat dit geluidsniveau(57dB op de eerste gevel) nauwelijks hoorbaar zou zijn en dat er met de werkgroep niet te praten valt. 
De test, die op initiatief van de werkgroep is uitgevoerd op 12 februari 2016 en op correcte wijze is onderbouwd en gedocumenteerd door akoestisch bureau Tideman te Enschede, geeft aan dat de ´Azan´ ook op 57dB in een grote straal zeer goed hoorbaar zal zijn.
Maar ondanks omwonenden radeloos raken door het ontmoedigingsbeleid en uit gekkigheid niet meer weten hoe zij aandacht krijgen voor hun leefomgeving, geniet bij onze wethouder de verkoop van dit stukje vervuilde grond de voorkeur, koste wat het kost. Elke tactiek lijkt inmiddels geoorloofd. De grond wordt zo niet linksom, dan wel rechtsom aan deze gemeenschap verkocht en haar wensen ingewilligd. Immers de betaler bepaald!
Omwonenden moeten er maar aan wennen dat zij elke week worden overmeesterd door een doctrine en dat de overheid geen moeite doet om de eerbied voor hun privésfeer te waarborgen. 
Tot op heden is er alleen serieus aandacht geweest voor wensen van een gemeenschap (die niet vast zit aan deze locatie) en zijn omwonenden een roepende in de woestijn. 
De werkgroep Kuipersdijk, die vele honderden buurtbewoners vertegenwoordigt, staat vanaf het eerste uur met lege handen en het wordt hen in dit stadium zelfs verweten dat zij handen heeft. 
Het is ronduit schandalig en onbeschoft dat omwonenden die zich altijd redelijk hebben opgesteld, als onredelijke “tegenstander” worden weggezet en de wethouder op deze wijze rücksichtslos zijn ‘initiatief’ door de raad probeert te loodsen.
Als gemeente Enschede argeloos tegenover gekoesterde (grondrechtelijke?) vrijheden van haar burgers blijft staan, de conservatieve stroming binnen de Turks-islamitische gemeenschap bevoorrecht en instemt met deze publiekelijke lofzang (Azan), zal zij polarisatie in haar stad niet bestrijden maar stimuleren. 

Met vriendelijke groet, 
Morgan R. Brejaart 
Werkgroep Kuipersdijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten