woensdag 13 april 2016

Reactie moskee op voorstel wijkraad

Vandaag heeft de bouwcommissie van de te bouwen moskee een reactie gegeven op de brief van de wijkraad Zuid-Oost met het advies inzake het Turks Cultureel Centrum en het compromis voorstel voor het oproep tot gebed.

De bouwcommissie is het niet eens met de optekening van het proces door de wijkraad en geeft aan zich niet te herkennen in de opmerking dat zij de wijkraad en de werkgroep Kuipersdijk niet als een serieuze partner hebben gezien.

Zij geeft aan dat er door de inzet van de wijkraad en de werkgroep Kuipersdijk wel degelijk aanpassingen zijn gedaan. Zij noemen een modern en passend ontwerp, de beperking van de omvang van de bouw, de beperking van de detailhandel, het vereiste/de zekerheid van een minimaal aantal parkeerplaatsen, het voornemen c.q. de toezegging van de gemeente tot een duurzame oplossing voor het parkeren in de wijk, het beperken van de oproep tot gebed, etc...


Inzake de oproep tot gebed houdt de bouwcommissie vast aan het eerder gedane compromisvoorstel, bestaande uit 1 keer op vrijdagmiddag en dan volledig versterkt of drie keer op vrijdag, zaterdag en zondag met een geluidsreducerende technische oplossing in de vorm van speciale boxen.

De moskee heeft eerder aangegeven niet voor slechts eenmaal per week te willen investeren in de geluidsreducerende technische oplossing. Ondanks dat er vanuit verschillende partijen (gemeente en de wijkraad, ...) is aangeven dat men de kosten voor de geluidsreducerende technische oplossing wel zou willen dragen als dit tot meer draagvlak en een compromis leidt, blijft de bouwcommissie vast houden aan hun compromis voorstel.

De bouwcommissie geeft aan dat de buurt uit deze opties kan kiezen en geeft aan het compromisvoorstel vanuit de wijkraad naast zich neer leggen.

U kunt de volledige reactie hier lezen.

Advies van de wijkraad Zuid-Oost aan de gemeenteraad omtrent wijziging bestemmingsplan kavel TCC


Afgelopen week heeft de wijkraad Zuid-Oost een officieel advies gegeven aan de gemeenteraad inzake het Turks Cultureel Centrum. Daarin heeft zij ook een compromis voorstel gedaan als reactie op het compromisvoorstel vanuit de gemeente/moskee.


Voorstel 
Om beweging in het proces te krijgen wil de wijkraad een voorstel doen omtrent de oproep tot gebed. Dit voorstel is tot stand gekomen zonder andere buurtbewoners dan de werkgroep Kuipersdijk daarover gehoord te hebben en zonder wetenschappelijke onderbouwing. Het is de bedoeling om partijen over iets te laten praten en om de haalbaarheid te onderzoeken.

Afgaande op de omschrijvingen in de tabel op de bijlage bij deze brief zal het omgevingsgeluid op de Kuipersdijk zelf gemiddeld rond de 50dB liggen, en waarschijnlijk in de tuinen achter de woonhuizen iets lager. Rond die niveaus zou een oproep niet te onderscheiden zijn van omgevingsgeluid voor de omwonenden. Een verlaging tot rond de 45dB-50dB is een verlaging van 10dB. Doorgeredeneerd zou dit een verlaging van het bronvolume van 10dB vereisen. Dit resulteert in een bronvolume van ongeveer 70dB, en dat is nagenoeg gelijk aan de 70dB die hierboven werd genoemd.

Conclusie en aanbeveling
We vragen de partijen zich een oordeel te vormen over het voorstel. Mochten de partijen er niet uit komen dan is het advies van de wijkraad Zuid-Oost Enschede aan de gemeenteraad om de wijziging van het bestemmingsplan niet te accorderen. Dit advies is gebaseerd op de meningen van honderden omwonenden en de indruk die het bestuur van de wijkraad heeft overgehouden over de onderhandelingen en besprekingen in de afgelopen periode. 

U kunt het volledige advies hier vinden.